En AFIS-fullmektig (AFIS fra engelsk Aerodrome Flight Information Service) er en fullmektig som arbeider ved en AFIS-enhet – i tårnet ved en regional lufthavn i Norge. En AFIS-fullmektig gir lokal informasjon om flytrafikken og mottar og formidler meddelelser mellom forskjellige flykontrollenheter. I arbeidet inngår også værobservasjoner, og formidling av disse, samt hjelp til redningstjenesten når det er nødvendig.

AFIS-fullmektigene jobber i tårnene ved en av [FIS-enhetene i Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Fagernes/Leirin, samt ved de to regionale flyplassene Molde/Årø og Svalbard.

Det må skilles mellom en flygeleder som gir klareringer som flygeren plikter å følge, og en AFIS-fullmektig som gir informasjon om annen trafikk, vind, rullebaneforhold og vær. En AFIS-fullmektig gir informasjon – ikke klareringer til luftfartøyer på og ved flyplassen.

Det er pr. september 2013 141 AFIS-fullmektiger i Avinor, hvor 21 av dem var kvinner. Snittalderen er på 43 år, og arbeidstiden er variert. En AFIS-fullmektig jobber turnus med hjemmevakttjeneste. AFIS-fullmektigens primære arbeidsspråk er engelsk.

Tittelen AFIS-fullmektig kom på 70 tallet, da utbyggingen av kortbanenettet tok til for alvor.

Utdanning rediger

Utdanningen til en AFIS-fullmektig foregår ved Entry Point North (EPN), som ligger ved Sturup utenfor Malmø i Sverige. Dette er en av de største skolene innen luftfartstjeneste i Europa. Opplæringen består av et grunnkurs i lufttrafikktjeneste og et teorikurs innen AFIS med simulatortrening. Etter disse kursene vil man ha en praksisperiode ved en av de lokale lufthavnene, Sogndal, Mo i Rana, Sandnessjøen, Stokmarknes, Leknes eller Førde.

Total utdanningsløp er ca 15 måneder hvorav 6-7 er på enhet i Norge. Det er visse krav som stilles for å søke seg til utdanningen. Vedkommende må være fylt 21 år og ha avklart verneplikt. Det kreves også oppnådd generell studiekompetanse med en gjennomsnittskarakter på minst 3,5. Kandidaten må mestre norsk og engelsk godt. Kandidaten må ha en sikkerhetsklarering og en uttømmende politiattest.

Opptaksprøven består av to deler. Først må man gjennom en screening-test ved en AFIS-enhet. Man må bestå del 1 for å komme videre til del 2, som er en sentral opptaksprøve bestående av ytterligere testing og et intervju. Det er også visse medisinske krav i forhold til opptaket. I hovedsak gjelder dette nedsatt funksjonsevne i øyne, øre og hals. Det blir utbetalt lønn under utdanning for å dekke elevens utgifter i forbindelse med reise, bokostnader og andre utgifter. Når utdanningen er over binder eleven seg til 18 måneders plikt-tjeneste ved en av Avinors lufttrafikktjeneste-enheter.

Arbeidsoppgaver rediger

AFIS- fullmektige driver informasjons- og redningstjeneste i et luftrom rundt en AFIS-enhet som kalles TIZ – Traffic Information Zone. Dette er ukontrollert luft; det er pilotene selv som tar avgjørelsene basert på gitt informasjon fra AFIS-fullmektigen.

En AFIS- fullmektigs oppgave er formidling av klareringer fra overliggende kontrollenhet og informasjon om forhold som angår hvert enkelt luftfartøy, bl.a:

Annen kjent trafikk rediger

Dette er forhold som omhandler flytype, posisjon, høyde/flyge-nivå, flygeretning, tidspunkt-beregninger i forhold til geografisk posisjon, navigasjons-hjelpemidler eller selve flyplassen.

Meteorologiske forhold rediger

Innebærer værforhold som vindstyrke og vindretning, bakkesikt, aktuelt vær, skyforhold, luft-trykk og lufttemperatur. I tillegg skal det informeres om meldinger som moderat/alvorlig ising, turbulens etc.

Flyplassforhold og tilstand på hjelpemidler rediger

 • Anleggs-og/eller vedlikeholdsarbeider i nærheten av ferdselsområdet.
 • Tilstand på rullebane, taksebane og oppstillingsplass i henhold til skader og ujevnheter.
 • Andre viktige forhold som må burde informeres om er snø, is og vann på ferdselsbaner, samt fugler på bakken eller i luften ved flyplassen.
 • Feil eller uregelmessigheter ved flyplassens navigasjonshjelpemidler og lyssystem.
 • Opplysninger om andre forhold som kan ha betydning for sikker trafikkavvikling.

I tillegg til dette koordiner AFIS`en med sine naboenheter om trafikk og andre forhold, koordinerer med LHT (Lufthavntjenesten) angående arbeid på rullebanen, FNT med tanke på vedlikehold av navigasjons- og radiohjelpemidler som NDB, VOR, SCAT1, Localizer, DME osv. Hovedforskjellen i arbeidet til en AFIS-fullmektig og en flygeleder, er at flygelederen klarerer flytrafikken, mens AFIS-fullmektigen informerer fly om annen flytrafikk i nærheten og formidler klareringer. Kort sagt; En AFIS-fullmektig informerer og en flygeleder klarerer.

Arbeidsgivere rediger

Det finnes bare én arbeidsgiver for de offentlige flyplassene, og det er Avinor. De private AFIS-enhetene har flere arbeidsgivere;

 • Notodden lufthavn driver flyplassen selv og er eid av Notodden kommune.
 • Skien lufthavn driver også flyplassen selv og er konsesjonsinnehaver. Skien kommune i Grenland eier flyplassen.
 • Stord kommune eier 79 prosent av Stord lufthavn, mens Hordaland fylkeskommune eier resten.
 • Ny-Ålesund på Svalbard eies og drives av Kings Bay AS.

Medisinske krav rediger

For å bli AFIS-fullmektig, må man avgi egen helseerklæring, ha gjennomgått legeundersøkelse og oppfylle de medisinske kravene.

De medisinske kravene omhandler generelle helsekrav, synskrav, fargesanskrav og hørselskrav. Grunnen til at de medisinske kravene er så viktige er for å sikre at en AFIS-fullmektig er egnet til å ivareta hensynet til flysikkerheten på en tilfredsstillende måte.

Om kravene ikke lenger oppfylles, får ikke fullmektigen utføre tjenesten. Dette gjelder også hvis tidligere sykdommer som alkoholisme, psykose m.m gjør at tjenesten ikke blir utført forsvarlig. De medisinske undersøkelser skal utføres av lege oppnevnt av Flymedisinsk Seksjon i Luftfartstilsynet.

Legeattest må tas regelmessig:

 • under 40 år – hvert femte år.
 • mellom 40 og 50 år – hvert andre år.
 • over 50 år – hvert eneste år.

Eksterne lenker rediger