Økonomisk sone

sjøareal som, i overensstemmelse med FNs havrettskonvensjon, definerer en kyststats suverene rettigheter over naturressursene i sjøen, på og under havbunnen ut til 200 nautiske mil, beregnet fra grunnlinjen

Økonomisk sone er en havsone der en kyststat har suverene rettigheter over naturressursene i sjøen, på og under havbunnen.

Skisse over ulike deler av sjøterritoriet, ut fra et lands kystlinje

Kyststatenes rett til å opprette økonomiske soner er nedfelt i FNs havrettskonvensjon. Sonen kan strekke seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjen, det ble allment akseptert under FNs havrettskonferanse. Staten har ikke – som for sjøterritoriet, som maksimalt kan strekke seg ut til tolv nautiske mil – suverenitet over den økonomiske sonen, kun rett til å forvalte og utnytte naturressursene. Andre stater har rett til bl.a. skipsfart, overflyving og til å legge og vedlikeholde undersjøiske kabler og rørledninger i en kyststats økonomiske sone.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger