Ångströmeksponent

Ångströmeksponenten er navnet på en eksponent i ligningen som beskriver hvordan den optiske tykkelsen til aerosoler er avhengig av bølgelengden til lys (eller annen stråling).

Størrelesfordelingen til partiklene spiller en rolle for den optiske tykkelsen, og er gitt ved tilnærmingen

der er den optiske tykkelsen ved bølgelengden , og er den optiske tykkelsen til referansebølgelengden . Dersom en kjenner den optiske tykkelsen ved en bølgelengde og ångströmeksponenten, kan en i prinsippet regne ut den optiske tykkelsen for alle andre bølgelengder. I praksis blir den optiske tykkelsen til et lag med aerosoler målt ved to forskjellige bølgelgender, og ångströmeksponenten blir estimert ut fra disse målingene ved å bruke formelen under.

For målinger av optisk tykkelse og ved to forskjellige bølgelengder og er ångströmeksponenten gitt ved

Ångströmeksponenten er omvendt proporsjonal med størrelsen til aerosolene, altså jo mindre partikler, jo større eksponent. Denne eksponenten blir nå rutinemessig estimert ved å analysere målinger av stråling i jordens atmosfære.