Wikipedia:Roboter

Blue check.svg

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

NorskRediger

Roboter, såkalte botter, er script som kjøres på Wikipedia for å gjøre rutinemessig vedlikeholdsarbeid. Oppgaver de kan utføre inkluderer å fjerne og flytte kategorier, sjekke gyldigheten av eksterne lenker og lignende. De kan også brukes for å utføre endringer på mange artikler av gangen.

Retningslinjer for tildeling av bot-statusRediger

Bot-status, som gjør at roboter ikke er synlig i Siste endringer, kan slås på av byråkrater etter at roboten er godkjent på den lokale Wikipediaen.

  • For botter som vil ta på seg generelle jobber, må eieren legge inn et spørsmål om å få en slik tillatelse på denne sidens diskusjonsside. Retningslinjene i Wikipedia:Roboter/Generell bot må til en hver tid følges.
  • For andre slags botter må eieren forklare hva den gjør på denne artikkelens diskusjonsside, og om nødvendig gjøre noen testendringer for å illustrere det.

Wikipedia på bokmål tillater at globale boter kan brukes for interwiki og doble redirect-reparasjon.

Om en robot har vært inaktiv (ikke gjort noen redigeringer) i mer enn ett år, fjernes botstatusen dens. For å få den tilbake, følg beskrivelsen ovenfor.

EnglishRediger

Robots, so-called bots, are scripts that are run on Wikipedia to perform routine maintenance. Tasks they perform can include moving or removing categories, checking the validity of external links, and so on. They can also be used to perform changes on a large number of articles.

Guidelines for assignment of bot statusRediger

Bot status, which makes a robot invisible in the Recent changes list, may be switched on by bureaucrats after the robot has been approved by the local Wikipedia.

  • Bot operators wishing to run general bots used for miscellaneous jobs must request for this at the talk page of this page. The guidelines at Wikipedia:Roboter/Generell bot must be adhered to at all times.
  • For other types of bots the owner must explain what it does at the talk page of this page, and if necessary run some test edits to illustrate it.

Norwegian (Bokmål) Wikipedia allows global bots to run, for interwiki or double redirect fixing. The rest of the global bot policy is not accepted.

Bots that have been inactive (not made any edits) for one year, can have its bot status removed. It can be reassigned by following the steps above.


BrukerboksRediger

Det kan være greit å vise på brukersiden din at du kjører en bot. Dette kan gjøres med brukerboksen {{Bruker roboteier|Botnavn}}.

Liste over roboterRediger

For en liste over kontoer med botstatus, se Spesial:Brukerliste/bot.

Se ogsåRediger