Wikipedia-diskusjon:Retningslinjer for beskyttelse

Aktive diskusjoner

Beskyttelse mot flyttingRediger

Jeg mener brukersider, brukerdiskusjoner og enkelte maler bør kunne proaktivt beskyttes mot flytting. ZorroIII 18. nov 2006 kl. 22:29 (CET)

Det virker ikke helt dumt. Kunne du klare å skrive et lite avsnitt om hvordan du tenker deg det, altså hvilke omstendigheter vi gjør det under. Jeg tenker særlig på maler som er veldig mye brukt, og som lett kan bli flyttet som vandalisme eller ved et uhell, og som dermed kan forårsake mye skade. Noen av de mest brukte malene våre har flere omdirigeringer til seg, og omdirigeringsnavnene brukes flittig, så det vil bli en masse ikke-fungerende maler i en periode ved en ubetenksom flytting. Cnyborg 19. nov 2006 kl. 01:06 (CET)

Tilbakestilling av KPHs endringerRediger

Jeg har tilbakestillt KPHs endringer som var så omfattende at han burde ha diskutert disse først. --Svart 19. nov 2006 kl. 08:10 (CET)

Si heller hva du er uenig i. Den første versjonen er altfor byråkratisk, og kan være til hinder for fornuftig bruk av beskyttelse. Vi har ikke noe forbud mot f.eks. å redigere beskyttede artikler, dette er etablert gjennom langvarig praksis. Den er antagelig oversatt fra engelsk Wikipedia, som drukner i sitt byråkrati og hvor nesten ingenting fungerer. På norsk Wikipedia har vi en praksis som ligner mer på praksisen på de:, dvs. der vi heller bruker godt skjønn. En slik side som dette bør i utgangspunktet være et uttrykk for (eller hvertfall noenlunde i samsvar med) den praksis vi har her - det er heller (større) endringer i forhold til dette som bør diskuteres. Kph 19. nov 2006 kl. 11:38 (CET)

Vi har litt dårlig erfaring med bruk av skjønn når det gjelder beskyttelse av artikler hvor administratoren er deltager i en konflikt. Et av de siste tilfellene var du involvert i og førte til at vi mistet en verdifull bidragsyter i en sak som ikke var heldig for norsk wikipedia. Jeg mener vi bør ha god og klare retningslinjer der det er mulig, det fører til færre konflikter og ressursene kan brukes til å lage et bedre leksikon istedet for uproduktivt drama. I dette tilfellet har du utvannet teksten slik at det gies adgang til mye mer skjønn fra administratorene der vi kan ha klare gode regler. Et av de viktigste prinsippene er at en administrator ikke skal beskytte/blokkere artikler hvor han selv deltar i en konflikt:
Opprinnelig tekst: En administrator som selv er part i en redigeringskonflikt skal ikke selv beskytte en side, men heller søke hjelp fra en annen. Dette omfatter ikke tilfeller der konflikten skyldes åpenbar vandalisme, bare tilfeller der det er meningsforskjeller. Dersom det er tvil om hvorvidt det er vandalisme eller ikke bør andre oppfordres til å ta stilling før eventuelt beskyttelse. Å bruke sine administratorrettigheter for å vinne frem i en konflikt kan bli ansett som misbruk av rettighetene, og kan få konsekvenser for administratorens status.
Din tekst: En administrator som selv er part i en redigeringskonflikt med en annen etablert bruker bør ikke selv beskytte en side, men heller søke hjelp fra en annen. Dette omfatter ikke tilfeller der konflikten skyldes åpenbar vandalisme, trolling eller POV-pushing, bare tilfeller der det er saklige meningsforskjeller mellom etablerte brukere. Dersom det er tvil kan det være fornuftig å be om innspill fra andre før en eventuell beskyttelse.
Jeg mener den opprinnelige teksten gir mulighet til å beskytte en artikkel i opplagte tilfeller, hvis det er tvil er det bare å kontakte en annen administrator og la ham ta avgjørelsen. Det er viktig å merke seg at prinsippet gjelder tilfeller der administratoren selv er involvert i en konflikt, i de fleste tilfelle er han/hun en tredjepart og da gjelder ikke denne restriksjonen. (skal ut i sola, og kan ikke delta i diskusjoen før i kveld :) --Svart 19. nov 2006 kl. 12:27 (CET)
Det kan være tilfeller det en administrator ikke får tak i en annen administrator, det bør være mulig å stoppe en redigeringskrig også i slike tilfeller. ZorroIII 19. nov 2006 kl. 12:44 (CET)


Det kan tolkes på mange måter, og jeg mener det er viktig å understreke at dette er snakk om saklige innholdskonflikter mellom etablerte brukere, ellers vil det være til hinder for å beskytte artikler mot trolling og sabotering på en fornuftig måte. Jeg har ikke utvannet noe, men bragt det i overenstemmelse med den praksis vi har her. Den første versjonen vil føre til mer konflikt og mer vanskeligheter med brukere som ikke er kjent med eller respekterer prosessene på Wikipedia, "gaming of the system" etc., og vil kunne være fôr for stadige angrep på administratorer og deres gjøren og laden. Jeg kan ikke se noen grunn til at vi skal ha mer rigide retningslinjer enn alle andre prosjekter bortsett fra engelsk Wikipedia, når vi har sett hvor dårlig det fungerer der. Administratorer handler utfra det de mener er best og må kunne utøve et fornuftig skjønn.

Jeg har ikke vært involvert i noen innholdskonflikt hvor jeg har brukt beskyttelse. Kph 19. nov 2006 kl. 12:46 (CET)

Jeg synes Kphs versjon er bedre enn min. Det er klarere forklart hvilke tilfeller det er greit å gripe inn selv om man er en av de som har redigert på artikkelen, og advarselen til slutt er uansett en generell regel – dersom en administrator går utover de fullmakter man har kan det anses som misbruk og det kan få konsekvenser, uten at det er noen grunn til å nevne det i hvert tilfelle.
Jeg tror det er viktig å ha det klart for seg at utkastet som ble lagt ut var et produkt fra en person, at denne personen, altså jeg, har en hang til lange setninger, har jobbet i et kirkerettslig embete i noen år og dermed fått en tendens til å bruke «vatikanske» formuleringer og at dette ble skrevet i løpet av kort tid i går. Det er dermed stort rom for forbedringer, og utkastet krever en skikkelig kritisk gjennomgang. Cnyborg 19. nov 2006 kl. 16:11 (CET)
Fra utsiden er det vanskelig å se for seg i hvilke situasjoner det er nødvendig at en administrator er dommer i egen sak. En situasjon jeg har sett er at noen forandrer eller pukker på noe en administrator/byråkrat har skrevet, det diskuteres eller kanskje bryter det ut en redigeringskonflikt. Noen ganger blir administratoren/byråkraten forbannet og beskytter/blokkerer artikkelen slik at han kan skrive i fred. Vi har sett at slike situasjoner sjelden har noen god utgang. Det hadde vært mye bedre at administratoren/byråkraten kontakter en annen admin. som vurderer situasjonen. Det finnes nødsituasjoner, f.eks at ingen andre administratorer er tilstede. Da kan artikkelen blokkeres, men med et notat som ber neste administrator å se på saken. Slik ser det ut fra mitt perspektiv, det hadde vært fint om noen med administratorerfaring kunne si mer om i hvilke situasjoner det er nødvendig for en admin. å beskytte/blokkere en artikkel i en konflikt hvor han selv er part. --Svart 19. nov 2006 kl. 21:42 (CET)
Det kan være aktuelt i et tilfelle hvor administratoren forsøker å få den andre i tale på diskusjonssiden uten å lykkes, og han/hun mener endringene er av en slik karakter at det er viktig å diskutere dem først (f.eks. udokumenterte påstander om en nålevende person). Er det da av en eller annen grunn ikke mulig å få kontakt med en annen administrator må det være åpning for å beskytte siden selv. Jeg mente heller ikke å utelukke noen slik mulighet; jeg bare tenker på det som en form for «nødrett» hvor det er mulighet for å sette hovedregelen tilside. Jeg er enig i at det bør skrives et notat, og helst legges et varsel på en annen administrators diskuksjonsside slik at andre ser på saken så raskt som mulig. Cnyborg 19. nov 2006 kl. 22:04 (CET)
Nødrett er greitt, problemet med KPHs tekst er at den gir tolkningsmonn som går utover det som er nødvendig. F.eks Dette omfatter ikke tilfeller der konflikten skyldes åpenbar vandalisme, trolling eller POV-pushing, bare tilfeller der det er saklige meningsforskjeller mellom etablerte brukere. - Isolert sett ser vel dette ikke så galt ut. Problemet her er at administratoren sitter med definisjonsmakten i en sak hvor han er part, den andre parten føler vel helst avmakt og vil ofte reagere på en måte som gjør at diskusjonen er over for hans del. Prinsippet må være at du ikke kan være dommer i din egen sak, det er forståelig at vi har regler som gjør det mulig å få unna arbeidet på en effektiv måte, det finnes også situasjoner hvor hovedprinsippene kan brytes, men såpass generelle unntak bør være godt begrunnet. --Svart 19. nov 2006 kl. 22:29 (CET)
Det har ingenting med å dømme å gjøre, og det er helt feil måte å se på det. Redigeringen av en artikkel er ikke en rettssak. Utgangspunktet for en administrator som bruker administratorfunksjoner er Wikipedias beste.
Dersom en ny bruker gjør noen tvilsomme redigeringer på en artikkel, og en administrator tilbakestiller disse, må administratoren kunne beskytte artikkelen hvis han/hun mener det er nødvendig og brukeren ikke er samarbeidsvillig, f.eks. dersom vedkommende starter redigeringskrig.
På utgaver som de: har man smidige retningslinjer som lar administratorer gjøre bruk av sitt eget skjønn, og resultatet er at det er veldig lite tullball på de:, mens engelsk Wikipedia drukner i nettopp dette.
Er en side beskyttet som det ikke er grunn til å beskytte vil en annen administrator avbeskytte den. Vi har så mange administratorer at det vil raskt være andre som har vurdert beskyttelsen. Kph 20. nov 2006 kl. 00:14 (CET)
Jeg kjenner ikke situasjonen på engelsk eller tysk wikipedia, men jeg vet hva som foregår her. Det viser seg at administratorer er mennesker som alle oss andre. Noen ganger tar de avgjørelser kan mistenkes å være mer til fordel for seg selv enn til wikipedias beste, det har også en tendens til å gå prestisje i avgjørelser som antagelig ikke er til fordel for noen. Erfaring viser at det er vanskelig for andre administratorer å gripe inn mot en kollega i konflikter.
Hvis noen gjør en tvilsom redigering på en hvilken som helst artikkel har vi prosedyrer for å håndtere det, problemet er i de tilfellene hvor "tvilsomme" redigeringer foretaes på en administrators "egne" artikler, da bør han legge fra seg adminverktøyene og overlate bruken av disse til andre. Skjer dette så ofte at det vil hemme effektiviteten hvis en admin lar andre håndtere saker der han er en direkte part? Jeg mener at enkle klare regler er det beste hvis det er mulig, skjønn gir ofte uproduktive diskusjoner og drama. "Smidige" retningslinjer er noe folk i maktposisjon ønsker seg fordi de da ikke behøver å ta hensyn til andre. --Svart 20. nov 2006 kl. 08:11 (CET)
All tilbakestilling som blir gjort av en adinistrator er per definisjon en redigeringskonflikt mellom han og en bidragsyter. Hvis det ikke åpnes for skjønn ender vi i en situasjon hvor enhver vandalisme som ikke er opplagt, slik som at noen skriver om seksuell adferd i artikler om Stortinget, vil kunne stemples som en redigeringskrig hvis det ikke bringes inn en ny administrator for hver tilbakestilling. Dette er helt opplagt ikke en ønsket situasjon. — Jeblad 20. nov 2006 kl. 08:20 (CET)
Jeg må være svært dårlig til å formulere meg, mine innvendinger gjelder de situasjonene der en administrator allerede har bidratt til en artikkel før de "tvilsomme" endringene skjer. Det vil si at han beskytter seg selv og sitt bidrag like mye som artikkelen. Uansett så har vi altså en nødrett i situasjoner der ingen andre administratorer er tilgjengelige, eller situasjoner som er opplagte, problemet er tvilsomme situasjoner. --Svart 20. nov 2006 kl. 09:02 (CET)
Flere brukere har på et eller annet tidspunkt redigert et stort antall artikler. Jeg ser ikke noe galt i å beskytte også artikler man selv på et tidspunkt måtte ha bidratt til mot tull. Det er forresten helt umulig å gå rundt og huske hvilke artikler man redigerte for et år eller to siden. Min formulering har presisert at dersom det foreligger en faktisk uoverenstemmelse mellom seriøse brukere her og nå så skal man ikke beskytte den selv; det er i overenstemmelse med den praksis de fleste utgaver har. Kph 20. nov 2006 kl. 12:35 (CET)

Beskyttelse av bilderRediger

Det må legges inn noe om beskyttelse av bilder, som er en litt spesiell problematikk (de fleste bildene ligger jo ikke her, men på Commons). Jeg skriver noe litt senere, skal bare tenke litt først. Cnyborg 19. nov 2006 kl. 22:04 (CET)

Har vi noensinne måttet beskytte et bilde? Vi har neppe et stort problem med at vandaler overskriver bilder med tullebilder, da bare brukere som har vært registrert i minst fire dager kan laste opp nye versjoner av bilder. --Kjetil r 19. nov 2006 kl. 22:10 (CET)
Vi har ikke hatt problemer med dette så langt, men det har vært en del på andre prosjekter, og det er like greit å forklare det nå. På noen prosjekter er det nærmest rutinemessig beskyttelse av bilder som legges på forsiden. Det blir mest en forklaring på hvordan man skal gå frem. I slike tilfeller vil vel uansett du, jeg eller fremtidige administratorer på Commons også bli klar over problemet og gripe inn, men det er greit å ha det der hvis vi tar ferie samtidig. Cnyborg 19. nov 2006 kl. 22:33 (CET)
Vi har ett beskyttet bilde: Bilde:Wiki.png. Kph 20. nov 2006 kl. 00:19 (CET)
I tillegg bruker vi helt sikkert en del bilder som er beskyttet på Commons, enten kort- eller langvarig. Cnyborg 20. nov 2006 kl. 14:49 (CET)

Etablert brukerRediger

Begrepet etablert bruker bør fjernes fra retningslinjene, da Wikipedia-samfunnet later til å nekte å definere det. - Soulkeeper 29. mar 2008 kl. 12:50 (CET)

I dette tilfell kan det godt fjernes. Begrepet er bare brukt i avsnittet "Forsiktighet ved bruk av beskyttelse", og der står det blant annet: "En administrator som selv er part i en redigeringskonflikt med en annen etablert bruker bør ikke selv beskytte en side, men heller søke hjelp fra en annen. ". Jeg synes det er helt greit at alle brukere har den samme beskyttelse. Har du flere eksempler? --Svart 29. mar 2008 kl. 14:10 (CET)

Beskytting av brukerdiskusjonerRediger

Å beskytte brukerdiskusjoner for kortere periode når de blir vandalisert/sjikanert er greit, men nå i det siste har jeg sett en utvikling hvor administratorer har beskyttet sidene for all redigering (bortsett fra andre administratorer). Sem retningslinjene sier Diskusjonssider bør ikke være beskyttet over lang tid. Hvordan skal vi håndheve dette? om det er wikiferie eller ei. Mvh Røed (d · en) 26. jan 2009 kl. 07:53 (CET)

Personer med bidrag som forårsaker at andre reagerer må ha åpen diskusjonsside og fungerende epostadresse. ZorroIII 26. jan 2009 kl. 08:18 (CET)
Tilbake til prosjektsiden «Retningslinjer for beskyttelse».