Wikipedia-diskusjon:Nøytralt ståsted

Legg til diskusjon
Aktive diskusjoner

Om objektivitetRediger

Skal det egentlig være et komma før "kan bli fjernet"? 88.91.84.113


Er det greit det som står her eller?

Jafro 17. jun 2004 kl.18:44 (UTC)

Spørsmålet er vel om ordet "objektivitet" er passende. De fleste journalister og teoretikere er enige i at objektivitet innen journalistikk (og media generelt) er umulig. Man må helle snakke om balanse og rettferdig fremstilling av en sak. Hvertfall skiller de mellom to typer journalistiske arbeid: nyhetsartikkelen og kommentaren. Nyhetsartikkelen bør være balansert, mens kommentaren er ofte mer subjektiv. Det bør også nevnes at Vær Varsom-plakaten ikke nevner objektivitet en eneste gang, men fremhever balanse (punkt 3.2, 4.1, 4.2, & 4.15). --Sivert Almvik 26. sep 2006 kl. 21:15 (UTC)

Enig med Almvik. Objektivitet er en vits når det gjelder media. «Balansert» er et bedre ord. Kjetil r 12. des 2006 kl. 05:07 (CET)
Veldig enig. Burde ikke man oppfordres til å rette artikler med «balansefeil» heller enn å sette objektivitetsmerket først?

NøytralitetRediger

For min del er det stor betydningsforskjell på objektivitet og nøytralitet. Jeg kan ikke se noen grunn til å oversette nøytralitet til objektivitet, og mener det blir tilnærmelsesvis misvisende, og ikke minst et uttrykk for en vitenskapsteoretisk orientering som stiller seg nærmere den Analytiske retningen i samtidens vestlige filosofiskolering, enn den Kontinental filosofiske retningen. At Universitetene, og særlig de Filosofiske fakultetene i Norge i overveiende grad står i den analytiske (anglo-amerikanske) tradisjonen, gjør at oversettelsen av wikipedias nøytralitetsideal til et norsk objektivitetsideal oppleves i strid med nettopp nøytralitetsidealet. Når begrepet objektivitet blir benyttet henspeiler det på en streng vitenskapsfilosofisk orientering, men som i større grad begrenser seg til den vestlige akademiske sfæren og kan være problematisk i en diskurskritisk kontekst, da det viser seg at makt, politikk og kunnskapsproduksjon er vanskelig å skille. Forestillingen om en rasjonalitet fullstendig løsrevet fra libidinale krefter (vilje, begjær, ideologi, smak og behag) viser seg å være tilnærmet umulig. Det er et urimelig krav å forvente at en kan være fullstendig upåvirket av personlig bakgrunn og motiver, selv i de mest objektivitessøkende disipliner.

Etter mitt skjønn kan en godt ha objektivitet som et mål, men å erstatte nøytralitet med objektivitet er både misvisende og uhensiktsmessig. Nøytralitet kan en forholde seg til, og ha som pragmatisk ideal selv om en erkjenner at en er subjektiv. 'Objektivitet' er en konstant kilde til et misforstått vitenskapsideal som nær sagt kun tjener autoriteten, og er uttrykk for en svært konservativ kunnskapspolitisk holdning i en internasjonal, det vil si, interkulturell sammenheng. Å påstå at noe er nøytralt, innebærer å søke ut av motsetningene. Det går an. Det kan en forholde seg til som Wikipedianer. --Xactnorge 25. feb 2008 kl. 18:21 (CET)

Korrigering av retningslinjene – islam og objektivitet på WikipediaRediger

Følgende avsnitt må legges til under «Hvorfor bør Wikipedia-artikler være upartiske?» som et nytt avsnitt, jeg foreslår at det gis overskriften «Unntak».

 Wikipedia tar i utgangspunktet sikte på å være objektiv og nøytral, men mener likevel at det innenfor visse emner er andre hensyn som veier tyngre. Dette gjelder i særdeleshet emner som omhandler islam og muslimer, der man av ulike årsaker må se bort fra hensynet til objektivitet, og heller sørge for at artiklene utformes på en slik måte at de ikke på noen som helst måte kan oppfattes som støtende. Wikipedias administratorer er forpliktet til å sørge for at all kritisk og negativ informasjon om islam og muslimer fjernes, uavhengig av hvorvidt informasjonen er korrekt. Bidragsytere til Wikipedia oppfordres derfor til å unngå å skrive kritisk og negativt om islam og muslimer, og risikerer å bli blokkert fra Wikipedia dersom de ikke innretter seg etter dette. 

Avsnittet må legges til for å gjenspeile faktisk praksis på Wikipedia. Slik objektivitetsartikkelen er skrevet i dag, gis det et feilaktig inntrykk av at Wikipedia alltid setter objektivitet høyest. Enhver som har forsøkt å korrigere islamrelaterte artikler har erfart at dette ikke er korrekt. Dersom det eksplisitt står, i tråd med gjeldende praksis, at kritisk omtale av islam og muslimer ikke tillates på Wikipedia, vil dette kunne spare mange potensielle bidragsytere for mye frustrasjon. Situasjonen i dag er at bidragsytere som i god tro bruker tid og krefter på å bidra til å heve standarden på islamrelaterte artikler, ikke berømmes for sin innsats, men derimot straffes for den, i beste fall ved at de får sine revisjoner fjernet, og i verste fall ved at de blir utestengt fra Wikipedia, gjerne med den usaklige forklaringen at de angivelig skal ha bedrevet «vandalisme», selv om de bare har forsøkt å heve standarden på artiklene på Wikipedia!

Det heter at retningslinjene om objektivitet «er vedtatt ved en konsensus». Revisjonsforslaget ovenfor er ikke utarbeidet på bakgrunn av egne ønsker, men på bakgrunn av tilsynelatende reell konsensus blant Wikipedias moderatorer. Spørsmålet er hvorvidt Wikipedia ønsker at retningslinjene skal gjenspeile faktisk konsensus, eller om man ønsker at det fortsatt skal være et skille mellom reell og uttalt konsensus, slik virkeligheten er i dag. Jeg mener det er rimelig å forvente noenlunde samsvar mellom hva retningslinjene inneholder og hva moderatorene faktisk gjør, og revisjonsforslaget er skrevet som et forsøk på å korrigere dagens dramatisk manglende samsvar mellom disse forholdene.

Et foretrukket alternativ hadde vært at moderatorene hadde begynt å følge retningslinjene slik de står skrevet i dag, men jeg regner med at det er større sjanse for å få moderatorene til å endre retningslinjene til det verre - men slik at de i det minste er konsistente med faktisk praksis - enn at de faktisk kommer til å følge dem slik de står i dag, og dermed bli tvunget til å være objektive selv når det måtte tale mot islams sak.

Jeg forventer at Wikipedia vurderer å inkludere revisjonsforslaget ovenfor, siden det i så stor grad gjenspeiler virkeligheten på Wikipedia, og følgelig hører hjemme i de offisielle retningslinjene. Tross alt, dersom det hadde vært innsigelser mot gjeldende praksis på Wikipedia, burde man jo kunne forvente at flere moderatorer tok initiativ til å håndheve retningslinjene slik de allerede er skrevet, noe som vitterlig ikke er tilfelle i dag. - 128.241.43.192 1. mai 2009 kl. 16:43 (CEST)

Kravet om objektivitet er en av Wikipedias 3 grunnleggende regler og er «non-negotiable» som det sies på engelskspråklig versjon av Wikipedia og ikke gjenstand for endring, en diskusjon med sikte på det er følgelig meningsløs. Ulf Larsen 1. mai 2009 kl. 20:32 (CEST)
Jeg skulle ønske at Ulf Larsen hadde rett i at objektivitet var en grunnleggende og «non-negotiable» regel på Wikipedia. Faktum er imidlertid at objektivitet i praksis allerede er et sekundært hensyn i visse emner, i særdeleshet emner som omhandler islam og muslimer. Tross dette er ikke retningslinjene oppdatert slik at de reflekterer denne virkeligheten. Med andre ord, objektivitet er i praksis ikke en grunnleggende og ufravikelig regel på norsk Wikipedia, og derfor blir det direkte galt å påstå at så er tilfelle. Derfor finnes det to alternativ - enten må retningslinjene oppdateres slik at de gjenspeiler virkeligheten, eller så må moderatorene begynne å følge retningslinjene slik de er skrevet i dag. Siden moderatorene generelt sett ser ut til å være uvillige til å gjøre det siste, er det første alternativ som fremstår som realistisk. Men for all del, dersom moderatorene på Wikipedia ønsker å ta seg selv i nakken og skjerpe seg kraftig, så er det naturligvis å foretrekke - bedre sent enn aldri, tross alt. - 128.241.43.192 1. mai 2009 kl. 21:16 (CEST)

Vedtatt retningslinje?Rediger

Under lesning av prosjektets retningslinjer har jeg lagt merke til at det er vanlig at de er merket med at de er «vedtatt» uten påsatt dato, og uten noen tydelig diskusjon på diskusjonssiden. Dette er retningslinjen som bygger på én av WPs fem søyler, hadde det ikke vært fint om det kunne vært satt en konkret dato på teksten? Hvis det er alminnelig enighet om at denne teksten er en vedtatt retningslinje virker det rimelig å påføre datoen for når malen ble plassert: 10. januar 2006. Finnes det noen motforestillinger mot det? Det ville være fint om det fantes en diskusjon i et eller annet arkiv som kunne underbygge det og lenkes til herfra. – Mvh. Wkee4ager👨🏼‍💻💬 13. jan. 2022 kl. 13:03 (CET)

Tilbake til prosjektsiden «Nøytralt ståsted».