Viderebruksdirektivet

Viderebruksdirektivet er EU-direktiv 2019/1024/EF om viderebruk av offentlig informasjon.

Viderebruksdirektivet ble først vedtatt i 2003, men ble i 2019 vedtatt på ny i omarbeidet form. Formålet med direktivet er å bidra til kommersiell og ikkekommersiell viderebruk av informasjon som det offentlige har finansiert.[1] Nytt i direktivet av 2019 er at det stilles særlige krav til datasett av høy verdi; slike datasett skal gjøres gratis tilgjengelig i maskinlesbar form via programgrensesnitt (API) og ev. for nedlasting.[2] EU-kommisjonen vil utarbeide en liste over hvilke datasett som skal omfattes av disse regler. Direktivet av 2003 oppheves fra 17.7.2021[3]

Det opprinnelige viderebruksdirektivet rediger

Direktivet skal bidra til økt verdiskapning ved at offentlig informasjon gjøres tilgjengelig for viderebruk i resten av samfunnet, typisk ved etablering av verdiøkende tjenester.[4]

Direktivet gjelder i utgangspunktet for alle dokumenter som det offentlige besitter, se artikkel 1 nr 1. Unntak og presiseringer fremgår av artikkel 1 nr 2-5. Direktivet omfatter ikke dokumenter som er omfattet av taushetsplikt (nr 2 litra c), eller som bare en begrenset krets, f.eks. parter, kan kreve innsyn i (nr 3). Direktivet gjelder ikke for dokumenter tredjemann har immaterielle rettigheter til, se nr 2 litra b. Direktivet begrenser heller ikke borgernes rett til personvern (art 1 nr 4), og det skal forstås med de begrensninger som følger av internasjonale avtaler om immaterielle rettigheter (art 1 nr 5).

Det offentlige skal tilby dokumentene i elektronisk form, så fremt dette er mulig (art 3), i alle eksisterende formater (art 5). Det er også gitt regler om ikke-diskriminering, transparens og gebyrer.

En interdepartemental arbeidsgruppe i Norge fremmet i rapporten forslag til hvordan direktivet skulle innlemmes i norsk rett.[5] Direktivet ble gjennomført i norsk rett med offentlighetsloven av 2006.

Direktivet ble revidert i 2013, og det dekker nå også innhold i biblioteker, museer og arkiver.[6]

Fotnoter og referanser rediger

  1. ^ Publikasjonskontorets resymé av direktivet
  2. ^ Artikkel 14
  3. ^ Artikkel 19 i direktiv 2019/24/EF
  4. ^ Fortalen avsnitt 25
  5. ^ Fra bruk til gjenbruk
  6. ^ European legislation on reuse of public sector information, EU-kommisjonen.

Kilder rediger