Våroppblomstring

Våroppblomstringen refererer til den raske oppveksten av planteplankton som skjer om våren i tempererte og kalde hav.

Om vinteren skjer en blanding av vannmassene, ved at det avkjølte overflatevannet synker ned og bringer næringsrikt vann fra dypere lag opp til overflata. Så lenge omrøringa pågår kan ikke planteveksten komme i stand – dels på grunn av lite sollys, men mest fordi plantene føres nedover i vannmassene. Først når sola om våren har varma de øvre laga slik at vannmassene stabiliserer seg, kan våroppblomstringa begynne.

Situasjonen med stabile vannmasser, sterk solinnstråling og rikelig med nitrater og silikater i overflatelaga gir en plutselig og sterk oppformering av planktonet. Våroppblomstringa pågår over en relativt kort periode – til næringsstoffene er oppbrukt.