Ungdommens kirkemøte

Ungdommens kirkemøte (UKM) er et rådsorgan i Den norske kirke. Det har som oppgave å gi de unge en kraftigere stemme i kirkedemokratiet. (UKM) ble første gang avholdt i 1993, og er satt sammen av to ungdomsdelegater fra hver av bispedømmene og en fra hver av de frivillige organisasjonene som driver ungdomsarbeid i Den norske kirke. I tillegg har de medlemmer av Kirkerådet, Samisk Kirkeråd og bispedømmerådene som er under 30 år rett til å møte med samme rettigheter som de øvrige valgte delegatene.

Ungdommens kirkemøte er per i dag ikke et formelt organ, men det jobbes med hvorvidt dette bør formaliseres som en del av ungdomsstrukturen i Den Norske Kirke.