Tysk språkpurisme

Tysk språkpurisme eller tysk språkrensing er en benevnelse på bestrebelsene etter å redusere eller eliminere antallet fremmedord eller lånord i det tyske språk ved å erstatte disse med passende tyske ord eller ved dannelsen av nye tyske ord.

I Tyskland ble benevnelsen språkpuritanisme første gang benyttet av lingvisten Peter von Polenz til å betegne språkrensingen som fant sted på 1600- og 1700-tallet, og som ikke bare rettet seg mot lånord fra andre språk, men som også ville erstatte enkelte tyske ord.

På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet hadde bestrebelsene innenfor den lange tradisjon av språkforpleining, ved siden av kjærligheten til det tyske morsmålet, også en mer eller mindre nasjonalistisk holdning som bakgrunn.