Stortingets skog- og vassdragskomite

Stortingets skog- og vassdragskomite var en av det norske Stortingets fagkomiteer fra 1917 til 1950.

Komiteen blei oppretta i januar 1917 i hovedsak for å lette arbeidet til den daværende landbrukskomiteen. Den nye komiteen fikk følgende ansvarsområder: skogvesenet, bergvesenet, Kongsberg Sølvverk, senknings- og uttappingsarbeider, innkjøp og utbygging av vannfall, vassdragsvesenet, elektrisitetsvesenet og konsesjonsvesenet.[1]

Sakene omkring vannfall og elektrisitet hadde tidligere tilhørt jernbanekomiteen, mens vassdragsvesenet hadde ligget under veikomiteen. Konsesjonssaker hadde gjerne blitt behandla i spesialkomiteer for den enkelte sak.[1]

Gjenværende saker i landbrukskomiteen var da saker som vedkom jordbruket og utskiftnings-, myr- og torvvesenet.[1]

Under Stortingets behandling av komitespørsmålet foreslo representanten Hornsrud at skogvesenet fortsatt skulle være i landbrukskomiteen. Dette forslaget fikk 75 stemmer, men blei ikke vedtatt.[2]

I 1950 fikk komiteen navnet skog-, vassdrags- og industrikomiteen med følgende arbeidsfelt: «skogbruk, vassdrags- og elektrisitetsvesen og konsesjonssaker, bergvesen, Kongsberg Sølvverk, industri og håndverk».[3]

Referanser rediger

  1. ^ a b c Indstilling fra Stortingets præsidentkollegium angaaende forandring i forretningsordenen (oprettelse av flere komiteer), Indst. S. XXXXI (1917), datert 2. desember 1916.
  2. ^ Referat fra møte i Stortinget 17. januar 1917, Stortingstidende side 35–37.
  3. ^ Vedtak i Stortinget 19. januar 1950, Stortingstidende side 58.
Autoritetsdata