Stiftskapellan

Stiftskapellan er en tidligere kirkelig tittel for en prest som ble ansatt for å ta oppdrag på bispedømmenivå. Oppgavene kunne være være å utføre vikararbeid i ulike menigheter i bispedømmet, uten spesiell tilknytning til ett bestemt sogn. Tittelen ble etter hvert brukt om en prest som ble ansatt for å utføre generelle oppgaver på bispedømmenivå på oppdrag direkte fra biskopen. Noen stiftskapellaner ble lagt under bispedømmeadministrasjonen, for å eksempelvis ta seg av personalsaker i bispedømmet, men også andre spesialoppgaver.

Kirkeloven av 1. januar 1997 opphevet loven av 11. april 1857 om stiftskapellaner. Stiftskapellanstilligene ble deretter gjerne omgjort til rådgiverstillinger.

I dag finnes stillingen prostiprest, som er en prest ansatt på prostinivå for å assistere der det er nødvendig, eksempelvis gjennom vikararbeid i ulike menigheter eller gjennom andre oppdrag i prostiet.

KilderRediger

  • Kirkeloven av 1997