Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend er en stipendordning som ble etablert under Kulturrådet fra 2013 etter vedtak i Stortinget i 2012, dels som en videreføring av tidligere stipender og dels som en nyordning.

Det har blitt gitt statlige kunstnerstipend og kunstnerlønn allerede fra 1830-årene. Ordningen med statlige stipend og garantiinntekt, slik vi kjenner den på 2000-tallet, fikk sin egen forskrift i 1998, og denne forskriften ble revidert i 2013 i forbindelse med utfasing av garantiinntektsordningen.[1]

Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statens stipend for kunstnere. Kulturdepartementet fastsetter, etter samråd med Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, og forhandlingsberettigede organisasjoner, fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene (kvotefordelingen). Statens kunstnerstipend skal bidra til at målene i den statlige kunstnerpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.[2]

Historikk rediger

For 2014 ble det totalt bevilget 161 millioner kroner til statlige kunstnerstipender. 107 millioner kroner gikk til ordningen med garantiinntekter som da var under avvikling.[3] Det kom inn 8 600 søknader om stipend og 895 søkere fikk innvilget søknaden.

Ulike stipendordninger rediger

Statens kunstnerstipend omfatter fra 2014 følgende stipendtyper:

Arbeidsstipend rediger

kan tildeles for fra ett til fem år og skal gi kunstnere mulighet til å videreutvikle kunsten sin og ha kunstnerisk virke som sitt hovedyrke. Arbeidsstipend kan også gis til omskolering til annet kunstnerisk virke.[4]

I 2014 ble 173 søknader om arbeidsstipend innvilget. For 2020 ble 881 kunstnere tildelt Statens kunstnerstipend.[5] Av de 881 stipendene som var nye tildelinger for 2020, var 191 arbeidsstipend.[6]

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere rediger

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere (til og med det året søkeren fyller 35) kan tildeles for fra et til tre år. Stipendet skal gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og forbedre sjansene til å kunne leve av sitt kunstneriske virke.

I 2014 ble det innvilget 98 søknader om stipend fra denne ordningen.[7]

Diversestipend rediger

Diversestipend skal være et bidrag til den kunstneriske virksomheten til enkeltsøkere (ikke grupper). Det kan gis støtte til blant annet etablering, kurs, reise, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring og konsulentbistand.[8]

I 2014 ble 483 stipendsøknader innvilget.

Diversestipend for nyutdannede kunstnere rediger

Diversestipend for nyutdannede kunstnere er en stipendordning for nyutdannede kunstnere som har gjennomført kunstutdannelse på bachelor- eller masternivå og som har som mål å etablere seg i yrket. Kunstnere med høyeste grad innenfor sitt fagområde skal prioriteres. I 2014 ble 88 stipendsøknader innvilget.[9]

Stipend for etablerte kunstnere rediger

Stipend for etablerte kunstnere er en stipendtype som ble delt ut første gang i 2014 og som skal gi kunstnere mulighet til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har gitt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. I 2014 ble 33 stipendsøknader innvilget. Stipendet er på 228 093 kroner og tildeles for ti år av gangen med mulighet for fornyelse i ti år.[10]

Stipend for seniorkunstnere rediger

Stipend for seniorkunstnere er også en ny stipendtype som ble delt ut første gang i 2014. Stipendet skal sikre mottakere økonomisk trygghet slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret og som gjennom mange års virksomhet har gitt en kvalitetsmessig verdifull innsats.[11]

I 2014 ble 20 stipendsøknader innvilget. Stipendbeløpet var da på 228 093 kroner. Stipendet bortfaller når mottakeren fyller 67 år.

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ «Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere». Lovdata. Besøkt 17. desember 2017. 
 2. ^ «Om Statens kunstnerstipend». Kulturrådet. 13. september 2012. Arkivert fra originalen 14. oktober 2017. Besøkt 17. desember 2017. 
 3. ^ Pressemelding: 268 millioner i kunstnerstipend Norsk kulturråd. 8. april 2014.
 4. ^ «Arbeidsstipend». Norsk kulrurråd. Arkivert fra originalen 18. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. «Arbeidsstipend skal gje kunstnarar høve til å vidareutvikle kunsten sin og ha kunstnarleg aktivitet som sitt hovudyrke. Arbeidsstipend skal også kunne gjevast til omskolering til annan kunstnarleg verksemd. (---) Årsbeløpet i 2021 er kr 283 210. Det blir betalt ut i månadlege ratar og er å rekne som skattepliktig arbeidsinntekt. Arbeidsstipend vert tildelt for eitt til fem år.» 
 5. ^ «Pressemelding: 881 stipender fra Statens kunstnerstipend». Norsk kulturråd. 24. mars 2020. Arkivert fra originalen 18. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. «I dag blir 881 nye kunstnere tildelt Statens kunstnerstipend. – Det har vært en spesiell tildelingsrunde med tanke på den akutte krisen i den norske kultursektoren, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad. – Det gjør at denne grunnmuren i norsk kunstnerøkonomi blir desto viktigere.» 
 6. ^ «Arbeidsstipend». Norsk kulturråd. 24. mars 2020. Arkivert fra originalen 17. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. 
 7. ^ Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
 8. ^ «KUNSTNERSTIPEND Diversestipend». Norsk kulturråd. Arkivert fra originalen 18. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. «Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan mellom anna gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand m.m.» 
 9. ^ «KUNSTNERSTIPEND Diversestipend for nyutdannede kunstnere». Norsk kulturråd. Arkivert fra originalen 18. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. «Diversestipend for nyutdannede kunstnere skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Kunstnere med høyeste grad prioriteres. | Det kan søkes om støtte til flere formål, som etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.» 
 10. ^ «KUNSTNERSTIPEND Stipend for etablerte kunstnere». Norsk kulturråd. Arkivert fra originalen 18. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. «Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.» 
 11. ^ «KUNSTNERSTIPEND Stipend for seniorkunstnere». Norsk kulturråd. Arkivert fra originalen 18. mai 2022. Besøkt 18. mai 2022. «Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.»