Statens inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner

Statens inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner er Kommunal- og moderniseringsdepartementets systematiske fordeling av såkalte frie inntekter mellom kommuner og fylkeskommuner. De frie inntektene bestod i 2014 av rundt 53 % skatteinntekter og 47 % rammetilskudd fra statsbudsjettet, noe som sammen med kompensasjon for merverdiavgift (momskompensasjon) utgjør til sammen 80 % av kommunenes og fylkeskommunenes samlede inntekter.[1] De frie inntektene står i prinsippet til kommunenes og fylkeskommunenes frie disposisjon, men staten legger føringer gjennom lover og regelverk.[1]

Før inntektssystemet ble innført i 1986, ble kommunene og fylkeskommunene i stor grad økonomisk detaljstyrt gjennom rundt 50 statlige driftstilskudd. Inntektssystemet har vært gjenstand for endringer flere ganger, de største i 1997 og 2005.[2][3]

Formålet med inntektssystemet er å gi kommunene og fylkeskommunene like forutsetninger for å tilby likeverdige tjenester til innbyggerne.[1] Inntektssystemet tar derfor hensyn til geografiske, demografiske og sosiale forskjeller mellom kommunene og fylkeskommunene gjennom systematisk omfordeling, kalt utgiftsutjevning og skatteutjevning.[1] Inntektssystemet inneholder også skjønnstilskudd, distriktspolitiske tilskudd, småkommunetillegg, tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst samt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner.[1]

Kommunene og fylkeskommunene er sikret mot raske reduksjoner i sine frie inntekter gjennom en inntektsgaranti.[4]

ReferanserEdit

  1. ^ a b c d e «Om inntektssystemet» (PDF). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2014. Besøkt 4. oktober 2014. 
  2. ^ NOU 2005:18. Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. 2005. s. 70–78. ISBN 82-583-0857-2. 
  3. ^ St.prp. nr. 61 (2005–2006). Kommuneproposisjonen 2007. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. 2006. s. 75–76. 
  4. ^ St.prp. nr. 146 (2012–2013). Kommuneproposisjonen 2014 (PDF). Oslo: Statens forvaltningstjeneste. 2013. s. 10. 

LitteraturEdit