Stalin-grunnloven

Stalin-grunnloven er det vanlige navnet på Sovjetunionens grunnlov fra 1936.

Utdrag av grunnloven fra 1936

Grunnloven ble vedtatt 5. desember det året, og innførte omfattende endringer av statsstyret i Sovjetunionen. Grunnloven innførte på papiret allmenn stemmerett, og anerkjente rettigheter som rett til arbeid, hvile, fritid, helsetilbud, syke- og eldreomsorg, bolig, utdannelse og kulturtilbud. Vestlige historikere oppfatter overveiende grunnloven som et propagandadokument uten særlig betydning.

Stalin-grunnloven var den av Sovjetunionens fire forfatninger som overlevde lengst; den ble erstattet av en ny grunnlov i 1977 (Sovjetunionens grunnlov av 1977).

Folkerepublikken Polens grunnlov var i stor grad basert på Stalin-grunnloven.