Åpne hovedmenyen

Sikkerhetstjeneste på vegne av en stat er en særskilt tjeneste som har ansvaret for nasjonens indre sikkerhet. Sikkerhetstjenestene bruker etterretning som viktig metode og utarbeider ulike trusselvurderinger og analyser. De vil ofte kunne iverksette tiltak for å avverge sikkerhetstruende hendelser.

Sikkerhetstjenester som har politimyndighet kalles gjerne sikkerhetspoliti.

NorgeRediger

Utdypende artikkel: Norsk etterretning

Sikkerhetstjenesten kan deles i to deler. Den etterretningsmessige sikkerhetstjenesten, og den forebyggende sikkerhetstjenesten. Mens den etterretningsmessige sikkerhetstjenesten har et offensivt og operativt tilsnitt er den forebyggende sikkerhetstjenesten utelukkende defensiv.

I Norge er ansvaret for den etterretningsmessige sikkerhetstjenesten tillagt Politiets sikkerhetstjeneste (PST), jamfør politiloven §§ 17 b flg. PST er også tillagt etterforskningsmyndighet og påtalemyndighet som sikkerhetstjeneste. Sikkerhetstjenestene i Europa har en egen sammenslutning som benevnes som Club of Bern (Bernklubben). Denne sammenslutning er særlig viktig fordi indre sikkerhet ikke er et ansvar for EU.

Forebyggende sikkerhetstjeneste skjer etter sikkerhetsloven, og en rekke statlige organ eller etater kan ha sin egen forebyggende sikkerhetstjeneste. Eksempelvis Stortingets sikkerhetstjeneste og Forsvarets sikkerhetstjeneste. Forebyggende sikkerhetstjeneste tilknyttet sikkerhetsloven følger sektorprinsippet, slik at hvert departement i utgangspunktet har ansvar for sikkerhetsarbeidet innen sin sektor. Overordnet har Justis- og beredskapsdepartementet ansvaret for den nasjonale forebyggende sikkerhetstjenesten i Norge. I praksis er dette ansvaret delegert til Nasjonal sikkerhetsmyndighet som koordinerer den forebyggende sikkerhetstjenesten nasjonalt, Forsvarets sikkerhetsavdeling, som koordinerer den forebyggende sikkerhetstjenesten i Forsvaret, og Sivil klareringsmyndighet, som er den sentrale klareringsmyndigheten i Norge.

SverigeRediger

Utdypende artikkel: Säkerhetspolisen

 
En Säpo-ansatt med en skjorte med påskriften «Vi skyddar Sverige och demokratin» (Vi beskytter Sverige og demokratiet)

Den svenske sikkerhetstjenesten er Säkerhetspolisen, organisert i 1914 som et samarbeid mellom Detektiva Polisen og Generalstaben.

FrankrikeRediger

Den franske sikkerhetstjenesten, Direction générale de la sécurité intérieure, er direkte underlagt innenriksministeriet og har 3 300 ansatte. Den har ansvar for kontraetterretning, kontraterrorisme, kontraekstremisme og beskyttelse mot økonomisk spionasje og cyberangrep.