SAMDOK-prosjektet er Riksarkivarens prosjekt for samlet samfunnsdokumentasjon. Prosjektet startet i 2013.

BakgrunnRediger

Stortingsmeldingen om arkiv kom i 2012 og et flertall i Stortinget sluttet seg til hovedanbefalingene i denne i april 2013. Meldingen legger stor vekt på begrepet samlet samfunnsdokumentasjon. Arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder. Stortingsmeldingen om arkiv sier at samlet samfunnsdokumentasjon er et mål som

«… gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar. […] I dette ligg at ein skal ta vare på og tilgjengeleggjere bevaringsverdige arkiv frå alle samfunnssektorar, slik at dei samla kan dokumentere samfunnet og samfunnsutviklinga på ein fullgod måte. […] Arkiva frå statleg, kommunal og privat sektor viser samfunnet frå ulike vinklar og ståstader, og dei utfyller kvarandre som kjelder til eit heilskapleg bilete. Som direkte spor etter dei handlingane og hendingane som har gått føre seg, dokumenterer arkiva ei rekkje aktivitetar og prosessar som er sentrale element i samfunnsutviklinga» – Meld. St. 7 (2012–2013) om arkiv.

Riksarkivaren har en sentral rolle i arbeidet i oppfølging av meldingen. En hovedoppgave er å være pådriver og koordinator for de satsingsområdene meldingen peker på. Samarbeidet med andre viktige aktører i arkivsektoren skal være likeverdig, balansert og gjensidig. Det er også viktig at Arkivverket setter seg godt inn i hvordan andre ser på behov og prioriteringer. De ulike arkivmiljøene har mye å lære av hverandre, og sammen må man få på plass klare strategier og prioriteringer. Dette skjer best gjennom en åpen, likeverdig dialog og god informasjonsflyt.

Våren 2013 begynte Arkivverket arbeidet med ny strategi for perioden 2014-2017. Riksarkivaren inviterte da arkivmiljøet utenfor Arkivverket til å komme med innspill til samarbeidsområder og prioriteringer for perioden. Dette ble godt mottatt og de inviterte kom med gode og spennende innspill. Disse innspillene har blitt brukt i det videre arbeidet med strategien. Innspillene har også vært svært nyttige for å få på plass en god plattform for samarbeid i sektoren.

OrganiseringRediger

Før sommeren 2013 gikk det ut til invitasjon fra Riksarkivaren til alle sentrale aktører i arkivsektoren om å peke ut representanter til de tre strategigruppene som Riksarkivaren ønsket å opprette. Gruppene var på plass i august samme år og ble satt sammen av representanter fra KS, Norsk Arkivråd, Kulturrådet, Landslaget for Lokal- og Privatarkiv samt kommunale, fylkeskommunale og private arkivinstitusjoner.

Disse gruppene hadde de første møtene tidlig i oktober 2013 og pekte i fellesskap ut satsingsområder og utviklingsoppgaver som en samlet arkivsektor finner nytte i og vil stille seg bak. Hovedretningen for arbeidet i 2014 ble vedtatt i januar 2014.

I 2015 ble SAMDOK formalisert som et prosjekt under Riksarkivarens ledelse, og det ble opprettet en styringsgruppe bestående av partnerne. Strategigruppene ble omdøpt til delprosjektgrupper. Arbeidet med prioriterte oppgaver utføres i arbeidsgrupper, nedsatt av de respektive delprosjektgruppene.

Medlemmer i delprosjektgruppene skal være bindeledd og informasjonskanal tilbake til egen organisasjon eller institusjon, og skal sikre toveis dialog. Derved representerer delprosjektene alle viktige aktører i sektoren, og de får gjennom SAMDOK-arbeidet god faglig og strategisk tyngde.

Mål, virkemiddel og prioriteringer utarbeides i et tett samarbeid i arkivsektoren. I de praktiske tiltakene som skal følge prioriteringsarbeidet, blir ressurser fra alle deler av arkivfeltet trukket inn.

FokusområderRediger

Riksarkivaren fokuserer i SAMDOK på disse tre områdene: 1) Privatarkiv 2) Kommunale arkiv og 3) Arkiv i E-forvaltning.

De tre delprosjektene har ansvar for hvert sitt av disse områdene. Det er også egne delprosjektledere for hvert område.

ArrangementRediger

Prosjektet arrangerer også SAMDOK-konferansen, som har vært avholdt årlig siden i desember 2013.

Neste konferanse finner sted 11.-12. november 2015.

All informasjon knyttet til arbeidet i SAMDOK blir lagt ut på SAMDOK-bloggen.

Eksterne lenkerRediger