SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. Registreringen ble avsluttet tidlig på 1990-tallet, og det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for  bygningene i SEFRAK-registeret.

Sjøhus på Ylvingen, Vegaøyene, Vega kommune
Grønnegata, Tromsø

Registeret ble bygd opp gjennom et stort anlagt feltarbeid i åra 1975 til 1995. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Alle objekter ble kartfesta, oppmålt og fotografert. I dag inneholder SEFRAK ca. 500 000 objekter, hvorav nesten 400 000 er bygninger som fortsatt står. Skjemamaterialet fra feltarbeidet oppbevares hos fylkeskommunene, mens det meste av fotomaterialet er overført til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Stedfestingskoordinater er lagt inn i GAB og en begrenset del av tekstinformasjonen er lagt inn i matrikkelen.

Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernesstatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registerert sier ikke noe om objektenes verneverdi. På den annen side kan også objekter som ikke er registrert SEFRAK ha verneverdi. Kulturminner fra før 1537 er automatisk freda gjennom kulturminneloven; for nyere objekter med nasjonal kulturminneverdi kan det gjøres fredningsvedtak i hvert enkelt tilfelle. Kommunene kan gjennom sin arealplanlegging regulere kulturminner av lokal, regional eller nasjonal verdi til hensynssone bevaring.

I 2000 startet Riksantikvaren sitt overvåkingsprogram "Gamle hus da og nå". Overvåkingsprogrammet har som mål å kartlegge tapsutviklingen og endringer for SEFRAK-registrerte bygninger og årsaker til dette. 18 kommuner overvåkes over en tidsperiode av fem år. I 2010 begynte det tredje omdrev, slik at de utvalgte kommunene kontrolleres nå for tredje gang.

Kulturminnene i SEFRAK fordelte seg slik på fylkene:

 • Østfold: 19 023
 • Akershus: 23 700
 • Oslo: 10 586
 • Hedmark: 51 152
 • Oppland: 42 194
 • Buskerud: 38 683
 • Vestfold: 17 541
 • Telemark: 25 161
 • Aust-Agder: 20 946
 • Vest-Agder: 23 296
 • Rogaland: 18 792
 • Hordaland: 46 265
 • Sogn og Fjordane: 32 134
 • Møre og Romsdal: 43 749
 • Sør-Trøndelag: 24 314
 • Nord-Trøndelag: 11 927
 • Nordland: 22 424
 • Troms: 16 401
 • Finnmark: 5 204
 • I alt: 493 492

Eksterne lenkerRediger