Residual

Wikipedia-pekerside

Residual eller feilleddet/restleddet (ofte benevnt e eller med det greske tegnet ε (epsilon)) i en regresjonsanalyse er all variasjon i en effektvariabel som en modell ikke klarer å fange opp. Ønsket med en modell er som oftest å finne en modell som kan forklare all variasjon i en gitt forklaringsvariabel, det vil si at ønsket er residualer lik 0. Residualene kan derfor være en måleenhet på en modells forklaringsevne, det vil si hvor godt modellen forklarer forklaringsvariabelen.

Residualene kan illustreres med avstanden mellom en observasjon og en regresjonslinje som kan sees i figuren over til venstre. De blå kvadratene angir kvadratene til feilleddene i forhold til en regresjonslinje. Minste kvadraters metode forsøker å minimere disse for å finne den beste helningen til parameteren som forklarer en variabels påvirkning (X) på en annen (Y).

Dette utgangspunktet er grunnlaget for estimeringsmetoden minste kvadraters metode som lager en regresjonslinje ved å minimere kvadratene til feilleddene. Residualene er også grunnlaget for måleparameteren R2 som er forholdet mellom all variasjon i forklaringsvariabelen og variasjonen som modellen tar med. Differansen blir alt modellen ikke tar med, men som tas opp i residualene.

Det er flere årsaker til at et feilledd eksisterer som for eksempel forklaringsvariabler som ikke blir tatt med i en modell, men som ville forklart modellen bedre. Det er flere grunner til at variabler ikke blir tatt med, for eksempel manglende data eller at man ikke er klar over variabelen.