Reseptregisteret er et reseptbasert legemiddelregister som har vært drevet i Norge av Nasjonalt folkehelseinstitutt siden 1. januar 2004. Alle resepter blir registrert i Reseptregisteret, et sentralt helseregister som er opprettet med hjemmel i Helseregisterloven. På oppdrag fra Helsedepartementet har Folkehelseinstituttet fått ansvaret for etableringen av det reseptbaserte legemiddelregisteret. Via websiden reseptregisteret.no er det mulig å hente overordnede, aggregerte tall fra databasen.

Grunnlaget for registrering rediger

Legemidler er den vanligste behandlingsform i helsevesenet, og riktig bruk er viktig for befolkningens trivsel, helse og livskvalitet. For å fremme riktig legemiddelbruk, er det nødvendig å vite hvordan legemidlene brukes.

En ønsker å vite hvor mye legemidler som brukes av kvinner og menn i forskjellige aldersgrupper, hvor lenge de enkelte legemidlene brukes av hver pasient, hvor mye som brukes i og utenfor sykehus osv.

Opplysinger som blir registrert rediger

Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, leger og institusjoner. Fra pasientresepter samles følgende opplysninger inn:

  • Pasientens fødselsnummer (11 siffer) (i registeret registreres bare et løpenummer og pasientens alder, kjønn, bostedskommune)
  • Legens, tannlegens, veterinærens identifikasjonsnummer (i registeret registreres bare et løpenummer og alder, kjønn, bostedskommune)
  • Hvilket legemiddel og hvor mye som er utlevert, pris og eventuell refusjon (for eksempel blå resept)
  • Hvilket apotek som har levert legemiddelet

Hvem som skal bruke Reseptregisteret rediger

Forskere rediger

Forskere skal bruke statistikker og informasjon fra Reseptregisteret for å belyse positive og negative effekter av legemiddelbruk. Sammen med data fra andre helseregistre vil verdifull kunnskap kunne hentes ut.

Legemiddelmyndigheter rediger

Myndighetene skal bruke statistikker fra Reseptregisteret til overordnet tilsyn, styring og planlegging. Medisinbruken må følges opp på en systematisk måte av hensyn til pasientsikkerhet og folkehelse.

Allmennheten rediger

Allmennheten skal få tilgang til statistikker fra Reseptregisteret på en offentlig nettside. Alle interesserte skal kunne finne opplysninger om bruken av legemidler i den norske befolkningen.

Personvern rediger

Pasientens fødselsnummer er en av opplysningene som samles inn fra reseptene, men nummeret registreres ikke i Reseptregisteret. Fødselsnummeret omdannes i stedet til et løpenummer, et såkalt pseudonym. Hver person får kun ett pseudonym.

Personopplysninger skal ikke kunne utleveres fra Reseptregisteret. Derfor er pseudonymet laget for å kunne følge legemiddelbruken til den enkelte uten å kjenne identiteten. Lagrede reseptopplysninger tilbakeføres ikke til legemiddelbruker.

Reseptregisteret er det første pseudonyme helseregister som etableres i Norge. Tildelingen av pseudonymer utføres av en tiltrodd tredjepart, Statistisk sentralbyrå, før opplysningene registreres. Statistisk sentralbyrå har ikke tilgang til øvrige reseptopplysninger.

Lovhjemmel rediger

Reseptregisteret er regulert i forskrift av 17. oktober 2003 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister. I henhold til forskriften er det ikke anledning til å reservere seg mot registrering i Reseptregisteret.

Eksterne lenker rediger