Psykiatrisk sykepleier

En psykiatrisk sykepleier har grunnutdanning i sykepleie, samt videreutdanning i psykiatrisk sykepleie eller psykisk helsearbeid. Grunnutdanningen tas vanligvis på tre år, og videreutdanningen tas på ett år. Det kreves også offentlig godkjenning (autorisasjon) for å utøve yrket. De mest vanlige arbeidsplassene for psykiatriske sykepleiere er kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehus, distriktpsykiatriske senter m.m.). Psykiatriske sykepleiere kan videreutdanne seg innen flere områder, bl. a. voldsrisikovurdering og håndtering, familieterapi, traumebehandling og kognitiv atferdsterapi (KAT). Dette gir en øket kompetanse innen utredning og behandling av en rekke psykiske lidelser. Utredninger skal gjøres i et tverrfaglig samarbeid med lege eller psykolog som er godkjente spesialister i sine fagfelt. Videre har man som psykiatrisk sykepleier mulighet til å gå et systematisk etter- og videreutdanningsprogram som er nært knyttet til klinisk praksis. Dette gjøres i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiver og gjennomføres over en periode på 5 år. Ved gjennomført utdanningsløp får man tittelen klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie.