Prestegjeld (Norge)

(Omdirigert fra «Prestegjeld»)

Prestegjeld var tidligere et geografisk, administrativt område i Den norske kirke. Prestegjeldet var historisk den grunnleggende forvaltningsenheten i Norge også i verdslig forstand og forløper til kommunene. Et prestegjeld bestod av ett eller flere kirkesogn. Prestegjeldet var i sin tur underlagt et prosti og et bispedømme.

Historikk Rediger

Opprinnelse Rediger

Den opprinnelige kirkeinndelingen fra middelalderen var basert på kirkesognet (norrønt sókn eller heraðskirkja), dvs. at hvert lokalsamfunn hadde sin kirke. Noe ut på 1400-tallet ser det ut til at begrepet prestegjeld (mellomnorsk prestagield) fikk inntog i kildene som et administrativt nivå under prostiene (norrønt profastdœmi) og omfattet flere kirkesogn. Bakgrunnen kan være endringer i bosetningsmønster og folketallsfall etter svartedauden, hvor mange kirker og sogn mistet sitt befolkningsgrunnlag og sine prester. Det kan synes som at prestegjeld ble opprettet i stedet, hvor en sogneprest kunne betjene et hovedsogn og flere annekssogn.

Prestegjeld som forløpere til kommunene Rediger

Prestegjeldene hadde ikke bare betydning som kirkelige forvaltningsenheter; de var den grunnleggende forvaltningsenheten også i verdslig forstand. Slik fylte prestegjeldene i tidligere tider mange av de funksjonene senere tiders kommuner har. Sogneprestene fikk etter reformasjonen en sentral rolle som statlige embedsmenn i sine lokalsamfunn med omfattende kontroll- og forvaltningsoppgaver som gikk langt utover de spesifikt kirkelige funksjoner. Dermed var sognepresten ikke bare en religiøs leder, men statens fremste representant i prestegjeldet med ansvar for for eksempel skolevesen, registrering av innbyggere, statlige kunngjøringer og forsøk på å påvirke innbyggerne på ulike felt (for eksempel utbredelse av nye metoder innen landbruk), og mye annet. Å gå i kirken var obligatorisk og kirkelige handlinger hadde også en rettslig karakter; kirken var dermed også prestegjeldets viktigste møteplass. Sognepresten var som regel blant prestegjeldets fremste menn, og prestegården var ofte den største gården i prestegjeldet.

Ved etableringen av formannskapsdistrikter, fra 1853 betegnet kommuner, bestemte § 1 i formannskapslovene av 14. januar 1837 at «hvert prestegjeld på landet» skulle utgjøre et eget formannskapsdistrikt fra og med den 1. januar 1838; prestegjeldene var dermed de direkte forløperne til de moderne kommunene. Etterhvert som den offentlige administrasjonen ble utbygget utover på 1800-tallet overtok kommunale tjenestemenn gradvis de fleste verdslige oppgavene som tidligere hadde ligget hos sognepresten.

Prestegjeld i nyere tid Rediger

I et prestegjeld var det ofte flere prestestillinger (kapellaner) som administrativt er underlagt en sogneprest. Et prestegjeld hadde også andre ansatte, som kateket, diakon og kantor. Gruppen av ansatte i et prestegjeld betjente alle sognene i prestegjeldet.

Sognene har på sin side en betydning i kirkens rådsstruktur. Hvert sogn har et eget sogneråd (menighetsråd). Sognerådene velger medlemmer til et kirkelig fellesråd (fellesrådet) i kommunen.

Fra 1989 ansettes sogneprester og kapellaner av bispedømmerådene. Det er om lag 1300 prester i menighetstjeneste i Den norske kirke.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[1] Kirken er nå organisert med de ulike sognene som grunnenheter, og prestene er ansatt i et prosti i stedet for i et prestegjeld.[2][3]

Før ordningen ble utfaset i 2004 var det følgende prestegjeld i Norge:

Borg bispedømme Rediger

Fredrikstad domprosti Rediger
Sarpsborg prosti Rediger
Østre Borgesyssel prosti Rediger
Vestre Borgesyssel prosti Rediger
Follo prosti Rediger
Nedre Romerike prosti Rediger
Øvre Romerike prosti Rediger
Østre Romerike prosti Rediger

Oslo bispedømme Rediger

Oslo domprosti Rediger
Søndre Aker prosti Rediger
Østre Aker prosti Rediger
Nordre Aker prosti Rediger
Vestre Aker prosti Rediger
Bærum prosti Rediger
Asker prosti Rediger
Døveprostiet Rediger

Hamar bispedømme Rediger

Hamar domprosti Rediger
Vinger og Odal prosti Rediger
Solør prosti Rediger
Sør-Østerdal prosti Rediger
Nord-Østerdal prosti Rediger
Sør-Gudbrandsdal prosti Rediger
Nord-Gudbrandsdal prosti Rediger
Hadeland og Land prosti Rediger
Toten prosti Rediger
Valdres prosti Rediger

Tunsberg bispedømme Rediger

Tønsberg domprosti Rediger
Nord-Jarlsberg prosti Rediger
Sandar prosti Rediger
Larvik prosti Rediger
Drammen prosti Rediger
Lier prosti Rediger
Eiker prosti Rediger
Ringerike prosti Rediger
Kongsberg prosti Rediger
Hallingdal prosti Rediger

Agder og Telemark bispedømme Rediger

Kristiansand domprosti Rediger
Mandal prosti Rediger
Lister prosti Rediger
Otredal prosti Rediger
Vest-Nedenes prosti Rediger
Arendal prosti Rediger
Aust-Nedenes prosti Rediger
Bamble prosti Rediger
Skien prosti Rediger
Nedre Telemark prosti Rediger
Aust-Telemark prosti Rediger
Vest-Telemark prosti Rediger

Stavanger bispedømme Rediger

Stavanger domprosti Rediger
Dalane prosti Rediger
Jæren prosti Rediger
Søre Ryfylke prosti Rediger
Haugaland prosti Rediger
Karmsund prosti Rediger
Nordre Ryfylke prosti Rediger
Sandnes prosti Rediger
Tungenes prosti Rediger

Bjørgvin bispedømme Rediger

Bergen domprosti Rediger
Arna og Åsane prosti Rediger
Fana prosti Rediger
Hardanger og Voss prosti Rediger
Indre Sogn prosti Rediger
Laksevåg prosti Rediger
Midhordland prosti Rediger
Nordfjord prosti Rediger
Nordhordland prosti Rediger
Sunnfjord prosti Rediger
Sunnhordland prosti Rediger
Vesthordland prosti Rediger
Ytre Sogn prosti Rediger

Møre bispedømme Rediger

Molde domprosti Rediger
Austre Sunnmøre prosti Rediger
Indre Nordmøre prosti Rediger
Indre Romsdal prosti Rediger
Nordre Sunnmøre prosti Rediger
Søre Sunnmøre prosti Rediger
Ytre Nordmøre prosti Rediger

Nidaros bispedømme Rediger

Nidaros domprosti Rediger
Strinda prosti Rediger
Byåsen prosti Rediger
Heimdal prosti Rediger
Orkdal prosti Rediger
Fosen prosti Rediger
Gauldal prosti Rediger
Stjørdal prosti Rediger
Sør-Innherad prosti Rediger
Nord-Innherad prosti Rediger
Namdal prosti Rediger
Nærøy prosti Rediger

Sør-Hålogaland bispedømme Rediger

Bodø domprosti Rediger
Sør-Helgeland prosti Rediger
Indre Helgeland prosti Rediger
Nord-Helgeland prosti Rediger
Salten prosti Rediger
Ofoten prosti Rediger
Lofoten prosti Rediger
Vesterålen prosti Rediger

Nord-Hålogaland bispedømme Rediger

Tromsø domprosti Rediger
Trondenes prosti Rediger
Senja prosti Rediger
Indre Troms prosti Rediger
Nord-Troms prosti Rediger
Alta prosti Rediger
Hammerfest prosti Rediger
Indre Finnmark prosti Rediger
Varanger prosti Rediger

Se også Rediger

Referanser Rediger

Litteratur Rediger

  • Arne Bugge Amundsen (1999). «Prestegjeld». I Steinar Imsen og Harald Winge. Norsk historisk leksikon: Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800 (2. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Eksterne lenker Rediger