Overlegg er et strafferettslig begrep som betegner en kvalifisert form for forsett. Å handle med overlegg innebærer at gjerningspersonen har foretatt visse overveielser før han gjennomfører et lovbrudd, og er således et motstykke til affekt.[1]

Det klassiske eksempelet på overlegg er den kaldblodige morderen som i ukevis planlegger det perfekte mord. Langvarig planlegging er imidlertid ikke noe vilkår for overlegg. Det er tilstrekkelig at det var tid til overveielse, at gjerningspersonen faktisk brukte tiden til å overveie handlingen, og at overveielsen ledet gjerningsmannen til en fast og endelig beslutning om å utføre den. Hvor mye tid det må være snakk om vil variere blant annet basert på hva slags lovbrudd det er snakk om, og vil måtte vurderes konkret.

Ettersom overlegg er noe som foreligger i gjerningsmannens bevissthet, vil man imidlertid i mangel av en komplett tilståelse måtte basere seg på de ytre kjensgjerninger. Dersom gjerningspersonen for eksempel etter et hissig oppgjør drar hjem for å hente pistol, og deretter kommer tilbake og skyter sitt offer, vil dette være noe som i sterk grad taler i retning av at det foreligger overlegg. Her har gjerningspersonen hatt en viss tid på seg til å overveie handlingen og veie for og imot, og handlingsmønsteret trekker sterkt i retning av at overveielse faktisk har funnet sted. Der slike momenter ikke foreligger vil overlegg være vanskeligere å bevise.

Overlegg er noe annet enn hensikt. En handling kan være begått ved hensiktsforsett uten at nærmere overveielser har funnet sted. Motsatt kan en handling være begått med overlegg uten at det foreligger hensikt, selv om dette nok er mindre vanlig. Den som etter nøye overveielser velger å sette fyr på en bygning i viten om at dette kan føre til (utilsiktede) dødsfall har utvist overlegg, men kun sannsynlighetsforsett og ikke hensiktsforsett.

Den eneste paragrafen i straffeloven der overlegg er tilsagt direkte rettslig betydning er § 233 om drap, som hever strafferammen fra 15 til 21 år der det foreligger overlegg.[2] Også for andre straffebud vil imidlertid overlegg komme inn som skjerpende moment under straffutmålingen innenfor den alminnelige strafferamme.

Referanser rediger

  1. ^ Andenæs, J. (2004) Alminnelig strafferett. 5. utg. Oslo, Universitetsforlaget, s. 241–242.
  2. ^ Straffeloven. (1902) Almindelig borgerlig Straffelov av 22.5.1902 nr. 10, § 233, andre avsnitt.