Naturhestekraft

Naturhestekraft (forkortet nat.hk., flertall naturhestekrefter) er en enhet for måling av effekt som tilsvarer ~75 kgm/s = 0,736 kW.[1]

Hestekraft er et gammelt mål for arbeide, fra den tid målinger tilsa at en arbeidshest kunne trekke slik at en vekt på 75 kilogram ble forflyttet en meter opp i løpet av ett sekund. Styrkeangivelsen ble senere brukt som mål for motorkraft, og finnes fortsatt i bil- og motorsykkelannonser. Målemetoden og tankegangen bak, regnes blant fagfolk i dag for upresis, og forsøkes avløst av enheten watt, uten at dette har slått gjennom blant reklamefolk og bilinteresserte.

Naturhestekraft / naturhestekrefter brukes i energilovgivningen som mål på effekt av vannkraftverk. Antall naturhestekrefter beregnes etter følgende formel:

Nat.hk = H * Qreg * 13,33

der H er fallhøyden og Qreg er økningen i den regulerte vannføringen. Med regulert vannføring menes den jevne vannføringen en kan holde i lavvannsperioden. Økningen i regulert vannføring beregnes deretter ved å trekke alminnelig lavvannføring fra den regulerte vannføring. Alminnelig lavvannføring representerer i denne sammenheng vassdragets lavvannføringen før reguleringen tok til.[2] Merk at naturhestekrefter ikke har noen direkte kopling til kraftverkets installerte effekt eller årlige produksjon.

Grense for krav til konsesjon etter Industrikonsesjonsloven (dvs erverv av eiendoms- eller bruksrett til vannfall) er 4000 nat.hk. dvs. ca. 2,9 MW. Erverv over 20 000 nat.hk. skal forelegges Stortinget.

Etter vassdragsreguleringsloven kreves konsesjon for reguleringer som øker vannkraften med minst 500 nat.hk. (et enkelt eller flere vannfall som utnyttes under ett) eller med minst 3000 nat.hk. (hele vassdraget). Reguleringer over 20 000 nat.hk. skal forelegges Stortinget.

ReferanserRediger