Merkur-programmet

Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklings- og kompetanseprogram for butikker i Distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til dagligvarer og gode tjenester knyttet til butikken.

Logo for Merkur-programmet

Kjøpmenn fra hele landet får tilbud om opplæring og oppfølging av profesjonelle konsulenter. Det er også mulig å få økonomisk støtte til nødvendige investeringer i dagligvarebutikk og drivstoffanlegg knyttet til butikk.

«Målet er å sikre innbyggerne i distrikta tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. Programmet arbeider for at dagligvarebutikkene kan få tilleggstjenester som øker lønnsomheten i butikken og som gir innbyggerne i lokalsamfunnet betre tjenester. Programmet skal også være med på å øke forståelsen i lokalsamfunnet for dagligvarebutikkens rolle og betydning», sier departementet i sin budsjett-proposisjon for 2012.[1]

Merkur-konsulent Ronny Mowatt (t.h.) i samtale med daglig leder Eldbjørg Danielsen ved Lambrechts Eftf. på Ytrøygrend i Solund
Fjordbutikken i Vevring i Naustdal er typisk Merkur-butikk

OrganiseringRediger

Merkur-programmet er organisert som et landsdekkende nettverk med 10 konsulenter som har kontakt med lokale kjøpmenn. Konsulentene jobber med å bygge opp kompetanse i butikkene og er viktige støttespillere for kjøpmennene i arbeidet med bedre lønnsomhet og tilføring av tilleggsfunksjoner.

Merkur-programmet ble i 2019 en del av Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling), som er et nasjonalt kompetansesenter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedmålgruppen for senterets virksomhet er kommuner, og deres ansvar for lokal samfunnsutvikling. Merkur var tidligere knyttet til konsulentfirmaet Mentor i Førde. Helge Schei var daglig leder i Merkur fra etableringen i 1995 til Distriktssenteret overtok ansvaret i 2019. Departementet har oppnevnt et bredt sammensett programstyre, som har ansvar for budsjett og strategi. Styret er sammensatt av representanter fra butikkbransjen og Kommune-Norge. Wenche Fresvik fra Agder fylkeskommune overtok styrevervet i 2020, etter Inge Ryan som ledet styret i ni år.

Merkur BokRediger

I 2008 ble det i samarbeid med Bokhandlerforeningen etablert et eget kompetanseprogram for bokhandler i distriktet.[2] Det er et tilbud om kompetansebygging og nettverksarbeid for å styrke grunnlaget for lønnsom drift av små bokhandler i kommunesentre og mindre byer i Distrikts-Norge. Så langt har 70 bokhandler deltatt i programmet.

HistorikkRediger

Merkur (merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkene i regionene) ble etablert i 1995, som en videreføring av tidligere støtteordninger for dagligvarehandel i utkantstrøk. Fram til årsskiftet 1997/98 ble programmet finansiert over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett. Fra 1998 ble dette ansvaret overført til daværende Kommunal- og regionaldepartementet og inngår nå som en del av det arbeidet departementet gjør for å bygge opp under levende og attraktive lokalsamfunn.

ArbeidsmetodeRediger

Merkurs hovedprogram står sentralt i arbeidet. Alle distrikts-kjøpmenn får tilbud om å delta i et kompetansehevende utviklingsprogram som går over et år. I løpet av denne perioden deltar kjøpmannen på fem seminar-samlinger, med oppfølgingsarbeid mellom hver samling. Programmet setter søkelys på både butikkfaglige tiltak og samspillet mellom bygda og butikken. 950 dagligvarebutikker har så langt deltatt i hovedprogram i regi av en Merkur-konsulent.

Etter gjennomført hovedprogram kan kjøpmannen delta på konferanser og få individuell hjelp og oppfølging når han har behov for det. Konsulentene har ansvar for å besøke butikkene en gang for året. Konsulentene kan etter avtale også ta på seg mer kompliserte oppdrag knyttet til eierskifte, utbygging, nyetablering og liknende.

Merkur-programmet har gjennomført flere forsøk med tettere samarbeid mellom kommune og butikk. Noen steder er det opprettet kommunale serviceavtaler der kommunen gjør avtale med lokalbutikken om utsetting av tjenester. Målsettingen med dette er at lokalbefolkningen skal få bedre og mer tilgjengelige tjenester.

Støtte til investeringerRediger

I 2010 ble det etablert en statlig tilskuddsordning for dagligvarebutikker, for å modernisere og styrke butikkene. I 2012 ble det også etablert en ordning med investeringsstøtte for drivstoffanlegg, for å sikre tilgang på drivstoff i distrikta. I 2017 kom en ordning med servicestøtte til de aller minste butikken, pluss en ordning med utviklingsstøtte til bokhandler.

Merkur-programmet forvalter den statlige investeringsstøtte-ordningen for distriktsbutikker på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I 2013 fikk Merkur en total ramme på 41,7 millioner kroner til drift av programmet og ulike typer støtte. I 2020 fikk Merkur en bevilgning på knapt 60 millioner kroner over statsbudsjettet. Butikkene kan søke om støtte til investeringer som er nødvendige for videre drift. Det meste av pengene går til kjøp av kjøl og frys, nye dataløsninger eller til bygningsmessige investeringer.

ReferanserRediger

  1. ^ Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon for 2012
  2. ^ Merkur Bok[død lenke]

Eksterne lenkerRediger