Menneskerettighetsutvalget

Menneskerettighetsutvalget (eller Lønning-utvalget) var et utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap 18. juni 2009. Utvalgets oppgave var å utrede og fremme forslag til endringer i Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Teologen og den tidligere lagtingspresidenten Inge Lønning ble satt til å lede utvalget. I tillegg besto utvalget av Stortingets tidligere visepresident Carl I. Hagen, fylkesmann i Telemark og tidligere statsråd Kari Nordheim-Larsen, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, høyesterettsdommer Hilde Indreberg, professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary og førsteamanuensis i rettsvitenskap Jan E. Helgesen. Sekretær for utvalget var professor i rettsvitenskap Benedikte Moltumyr Høgberg.

Utvalget la frem forslag til endringer i Grunnloven i Dokument 16 (2011-2012), avgitt 19. desember 2011. De fleste av utvalgets forslag ble vedtatt av Stortinget 13. mai 2014 som et ledd i feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum. Endringene regnes som de mest omfattende grunnlovsendringene siden Grunnloven ble vedtatt 17. mai 1814. Det ble bl.a. inntatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter, som inkluderte nye grunnlovsrettigheter som forbud mot tortur og dødsstraff, rett til rettferdig rettergang, rett til å bli ansett uskyldig inntil det motsatte er bevist (uskyldspresumsjonen), rett til privat- og familieliv, forenings- og forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet, rett til sosial støtte ved manglende arbeidsevne, samt barns rettigheter. I juni 2015, i forbindelse med 200-årsjubileet til Høyesterett, ble også den tidligere konstitusjonelle sedvanerett om at domstolene har rett og plikt til å prøve grunnlovsmessigheten av lover vedtatt av Stortinget slik Menneskerettighetsutvalget hadde foreslått.

Eksterne lenkerRediger