Markedsføringsloven

norsk lov som setter rammer for næringsdrivende markedsføring og avtalevilkår

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. av 9. januar 2009, også kalt markedsføringsloven, er en norsk lov som avløste markedsføringsloven av 1972. Markedsføringsloven setter rammer for næringsdrivende markedsføring og avtalevilkår, både av hensyn til andre næringsdrivende og av hensyn til forbrukerne. Forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet og kan forelegge saker til Markedsrådet til avgjørelse.

Loven forbyr kjønnsdiskriminerende reklame (§ 2), urimelig handelspraksis (§§ 6-9), den pålegger prismerking (§ 10), begrenser adgangen til markedsføring ved direkteadressert post, sms og telefon (kapittel 3) og forbyr urimelige avtalevilkår (§ 22). For markedsføring rettet mot barn kreves særlig aktsomhet (kapittel 4). Det er også forbudt å opptre i strid med god forretningsskikk (§ 26) eller å etterlikne andres produkter på en urimelig måte (§ 30).

Kilder rediger