Åpne hovedmenyen
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

BrukRediger

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Infoboks småplanet

Infoboks for mindre himmellegemer, typisk asteroider, kometer, kuiperlegemer etc.

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

Navnet på himmellegemet, vises øverst i infoboksen. Hvis ikke navn er angitt, hentes det fra Wikidata eller subjektets sidetittel

Strengvalgfri
Bildebilde

Passende bilde/illustrasjon av himmellegemet; data kan også hentes fra Wikidata

Strenganbefalt
Bildetekstbildetekst

Passende tekst til bilde/illustrasjon; hvis bilde hentes fra Wikidata, anbefales det å ikke angi bildetekst da bilde kan endres uten forvarsel på Wikidata

Strengvalgfri
Bildebreddebildebredde

Bredden på bildet i infoboksen; angis i pixler

Standard
220px
tekstlinjevalgfri
Referanse for oppdagelseref_oppdagelse oppdagelse_ref

Referanse for oppdagelseseksjonen; referansen blir plassert etter teksten i overskriften

tekstlinjevalgfri
Oppdageroppdager

Navnet på personer, team eller institutt som er kreditert for oppdagelsen av subjektet; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Oppdagetoppdaget

Tidspunkt for oppdagelsen; data kan også hentes fra Wikidata

Datovalgfri
Funnstedfunnsted

Stedet hvor subjektet ble oppdaget fra; typisk observatorium eller forskningsinstitutt; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Småplanetnavnsmåplanetnavn

Formellt småplanetnavn; kombinasjoner av nummer og navn som ordnes av Minor Planet Center; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Overgangsnavnovergangsnavn

Det astronomiske navnekonvensjonen som blir brukt på astronomiske objekter rett etter at de er oppdaget; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Oppkalt etteroppkalt

Hvem/hva subjektet er opppkalt etter; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Objekttypeobjekttype

Hvilket type subjektet tilhører; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Gruppetilhørighetgruppe kategori

Hvilken gruppe/kategori av objekter subjektet tilhører; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Familietilhørighetfamilie

Hvilken asteroidefamilie en asteroide tilhører; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Referanse for baneparametreref_bane bane_ref

Referanse for baneseksjonen; referansen blir plassert etter teksten i overskriften

tekstlinjevalgfri
Epokeepoke

Hvilken epoke oppdagelsen tilhører; teksten plasseres som en del av seksjonsoverskriften

Strengvalgfri
Moderlegememoderlegeme

Hvilket himmellegeme subjektet går i bane rundt; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Naturlige satellittersatellitter datterlegeme

Hvilke naturlige satellitter subjektet har i bane rundt seg; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Avstand fra moderlegeme (km)avstandkm

Avstanden subjektet orbiterer moderlegemet, angitt i kilometer

Tallvalgfri
Avstand fra moderlegeme (AE)avstandae

Avstanden subjektet orbiterer moderlegemet, angitt i astronomiske enheter

Tallvalgfri
Apheliumaphel

Det punkt i subjektets elliptiske bane som ligger lengst fra moderlegemet

Tallvalgfri
Periheliumperihel

Det punkt i subjektets elliptiske bane som ligger nærmest moderlegemet

Tallvalgfri
Store halvaksestore halvakse

Lengden til den store halvaksen av subjektets bane

Tallvalgfri
Baneeksentrisiteteksentrisitet

Størrelsen som subjektets bane avviker fra en perfekt sirkel, hvor 0 er helt sirkulært og 1,0 er en parabel og ikke lenger en lukket bane. For verdier større enn 1 er banen hyperbolsk.

Tallvalgfri
Omløpstidomløpstid

Tiden subjektet bruker på å fullføre ett omløp rundt sitt moderlegeme

Strengvalgfri
Drakonisk omløpstiddrakonisk

Tiden som går mellom to passasjer subjektet gjør forbi sin oppstigende knute

Strengvalgfri
Tropisk omløpstidtropisk

Tiden som går mellom to passasjer av subjektet ved rektasensjon null

Strengvalgfri
Synodisk omløpstidsynodisk

Omløpstiden sett fra jorden

Strengvalgfri
Siderisk omløpstidsiderisk

Omløpstiden i forhold til omkringliggende stjerner

Strengvalgfri
Gjennomsnittlig banefartgjennomsnittsfart

Gjennomsnittsfarten subjektet holder i sin bane

Tallvalgfri
Enhet for gjennomsnittlig banefartgjennomsnittsfart_enhet

Enhet for gjennomsnittlig banefart

Standard
km/s
Strengvalgfri
Midlere anomalianomalistisk midlere anomali

En parameter som definerer posisjonen til et legeme som beveger seg i en Kepler-bane

Tallvalgfri
Inklinasjoninklinasjon

Vinkelen en planets baneplan danner i forhold til en annen planets baneplan, som regel ekvator eller ekliptikken

Tallvalgfri
Baneplanknutebaneplanknute oppstigende knute

De punktene en satellitt i bane rundt et moderlegeme krysser moderlegemets ekvatorplan

Tallvalgfri
Perihelargumentperihelargument

Vinkelen mellom oppstigende knute og perihel, målt i baneplanet

Tallvalgfri
Banediagrambanediagram

Bilde/illustrasjon av subjektets bane; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Dimensjonerdimensjoner

Dimensjonene til subjektet (lxbxh), der disse ikke er runde

Strengvalgfri
Referanse for dimensjonerdimensjoner_ref

Referanse for dimensjoner; plasseres etter enheten for dimensjonene

Strengvalgfri
Gjennomsnittlig diametergjennomsnittsdiameter gjennomsnittdiameter

Subjektets gjennomsnittlige diameter; angis i kilometer

Tallvalgfri
Gjennomsnittlig radiusgjennomsnittsradius gjennomsnittradius

Subjektets gjennomsnittlige radius; angis i kilometer

Tallvalgfri
Diameter ved ekvatorekvatordiameter

Subjektets diameter ved ekvator; angis i kilometer

Tallvalgfri
Radius ved ekvatorekvatorradius

Subjektets radius ved ekvator; angis i kilometer

Tallvalgfri
Diameter ved polenepoldiameter

Subjektets diameter ved polene; angis i kilometer

Tallvalgfri
Radius ved polenepolradius

Subjektets radius ved polene; angis i kilometer

Tallvalgfri
Flattrykthetflattrykthet

Mål på hvor flattrykt subjektet er; data kan også hentes fra Wikidata

Tallvalgfri
Overflatens arealoverflateareal

Samlet areal av overflaten; angis i kvadratkilometer

Tallvalgfri
Volumvolum

Volum av subjektet; angis i kubikkilometer

Tallvalgfri
Massemasse

Samlet masse av subjektet; angis i kilogram

Tallvalgfri
Middeltetthettetthet

Subjektets massetetthet; angis i gram per kubikkcentimeter

Tallvalgfri
Gravitasjon ved ekvatorgravitasjon

Subjektets tiltrekningskraft ved ekvator

Tallvalgfri
Gravitasjonsenhetgravitasjon_enhet

SEnhet for tiltrekningskraften til subjektet

Standard
m/s2
Strengvalgfri
Unnslipningshastighetunnslipningshastighet

Minimumshastigheten et legeme må ha for å unnslippe gravitasjonfeltet til et annet legeme; angis i kilometer per sekund

Tallvalgfri
Rotasjonsperioderotasjon

Tiden det tar for et legeme i rommet å rotere én gang rundt sin egen akse

Strengvalgfri
Referanse for rotasjonsperiodenrotasjon_ref

Referanse for rotasjonsperioden; legger seg etter enheten

Strengvalgfri
Siderisk rotasjonsperiodesiderisk_rot

Strengvalgfri
Rotasjonshastighetrotasjonshastighet

Subjektets rotasjonshastighet ved ekvator

Strengvalgfri
Rektascensjonrektascensjon

Subjektets rektascensjon ved nordpolen

Strengvalgfri
Aksehelningaksehelning

Subjektets aksehelning; angis i grader

Tallvalgfri
Overflaterefleksjonalbedo overflaterefleksjon

Overflaterefleksjonen til subjektet

Strengvalgfri
Temperaturenhettempnavn1

Temperaturenhet for første angitte temperaturrekke

Strengvalgfri
Minimumstemperaturmintemp1

Minimumstemperatur for første angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Gjennomsnittstemperatursnittemp1

Gjennomsnittstemperatur for første angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Minimumstemperaturmaxtemp1

Minimumstemperatur for første angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Temperaturenhettempnavn2

Temperaturenhet for andre angitte temperaturrekke

Strengvalgfri
Minimumstemperaturmintemp2

Minimumstemperatur for andre angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Gjennomsnittstemperatursnittemp2

Gjennomsnittstemperatur for andre angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Minimumstemperaturmaxtemp2

Minimumstemperatur for andre angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Temperaturenhettempnavn3

Temperaturenhet for tredje angitte temperaturrekke

Strengvalgfri
Minimumstemperaturmintemp3

Minimumstemperatur for tredje angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Gjennomsnittstemperatursnittemp3

Gjennomsnittstemperatur for tredje angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Minimumstemperaturmaxtemp3

Minimumstemperatur for tredje angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Temperaturenhettempnavn4

Temperaturenhet for fjerde angitte temperaturrekke

Strengvalgfri
Minimumstemperaturmintemp4

Minimumstemperatur for fjerde angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Gjennomsnittstemperatursnittemp4

Gjennomsnittstemperatur for fjerde angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Minimumstemperaturmaxtemp4

Minimumstemperatur for fjerde angitte temperaturrekke

Tallvalgfri
Temperaturenkelttemperatur

Temperatur ved overflaten

Strengvalgfri
Spektralklassespektralklasse

Asteroidens spektralklasse; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Tilsynelatende størrelsesklassevismag_v

Mål for hvor sterkt lyset som når oss fra subjektet er; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Absolutt størrelsesklasseabs_mag absolutt_størrelsesklasse abs_størrelsesklasse_v

Subjektets absolutte størrelsesklasse; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Vinklediametervinkeldiameter

Den «visuelle diameteren» til subjektet målt som en vinkel

Strengvalgfri
Referanse for atmosfærenatmosfære_ref

Referanse for atmosfæreseksjonen; referansen blir plassert etter teksten i overskriften

tekstlinjevalgfri
Skalahøydeskalahøyde

Den vertikale avstanden der lufttrykket (eller andre størrelser) avtar med en faktor e

Strengvalgfri
Atmosfærisk trykktrykk

Atmosfærisk trykk; angis i Pascal

Tallvalgfri
Kjemisk sammensetningsammensetning

Kjemisk sammensetning i atmosfæren

Strengvalgfri
JPL-idJPL-id

Identifikator hos Jet Propulsion Laboratory; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Commons-lenkecomcat

Identifikator Wikimedia Commons; data kan også hentes fra Wikidata

Strengvalgfri
Sluttkommentarendcomment

Sluttkommentar som havner nederst i infoboksen

Strengvalgfri