MSG eller A Model for Multisectoral Growth, med versjoner som MSG2 og MSG2F, er en beregningsmodell for å simulere vekst og endringer i norsk økonomi i politikk- og planleggingsøyemed. Modellen ble foreslått av den norske sosialøkonomen Leif Johansen i hans doktoravhandling Multisectoral Growth Model, og vakte betydelig oppmerksomhet i internasjonale fagmiljø. Den er en nyklassisk orientert likevektsmodell med inntil 20-års perspektiv, og kombinerer dette med en disaggregert tilnærming hvor endringer beregnes for en rekke private og offentlige sektorer i økonomien. Det sentrale med denne modellen er å undersøke hvordan ulik politikk virker inn på den økonomiske veksten og sammensetningen mellom bransjer og sektorer i Norge.

Modellen forvaltes, vedlikeholdes og videreutvikles av Finansdepartementet. Den har vært i bruk i mer enn 30 år i arbeidet med langtidsprogram og perspektivmeldinger i Norge.