Lovstrukturutvalget

Lovstrukturutvalget er et norsk utvalg som ble oppnevnt ved kgl.res. 8.9.1989 (av den andre Harlem Brundtland-regjeringen) på bakgrunn av regjeringens program Den nye staten som i forbindelse med regelreform var en videreføring av Willoch-regjeringens Moderniseringsprogram. Utvalgets mandat besto i å «... fremme forslag om opprydding i lovverket. Utvalget skal fremme forslag til hvilke lover som bør oppheves og hvilke som bør slås sammen. Utvalget skal også fremme forslag til på hvilke områder det bør vedtas nye lover som ledd i oppryddingen.»

Utvalgets leder var Brynjar Mørkved. De andre medlemmene var Ragnar Christiansen, Kirsti Coward, Trygve Harvold, Signe Marie Stray Ryssdal, Inger Johanne Sundby (NOU 1990: 9), Magnus Aarbakke (NOU 1990: 9), Vivi Lassen (NOU 1992: 32) og Jan Fridthjof Bernt (NOU 1992: 32).

Utvalget fremmet to utredninger - NOU 1990: 9 Opphevelse av foreldede lover[1] og NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket[2]. Etter forslag på grunnlag av første utredning vedtok Stortinget å oppheve 321 lover. Etter det gjensto ca 800 lover. Utvalget foreslo sammenslåinger slik at antallet lover vil bli redusert til i størrelsesorden 200. Utredningen ble presentert på en pressekonferanse gjengitt i Stat&styring nr 6/1992 hvor professor Jon Bing (UiO) beskrev arbeidet som «unikt i europeisk sammenheng» og en «internasjonal nyskaping». Utvalgets arbeid ble også omtalt som en «historisk ryddesjau» av Stat&styring.

En grundigere presentasjon ble gitt ved en dagskonferanse for hele sentralforvaltningen og presentert i Juristkontakt nr 2/1993 (nå: Juristen) hvor foredragene er gjengitt. Utredningen ble sendt på høring og mottakelsen var svært positiv sjøl om noen departementer og sektorer gjerne ville beholde «egne» lover, jf høringsrapporten av mars 1994. Mot dette står hensynet til helheten som var utvalgets mandat og tema.

Mange av forslagene er blitt fulgt opp i ettertid enten fullt ut eller i hovedsak, jf kap 9. Ett eksempel på oppfølging av utvalgets forslag er NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet ved det regjeringsoppnevnte Næringslovutvalget (NLU) ved underutvalget Matsikkerhetsutvalget, se egne artikler om NLU og om matloven.

Utvalget analyserte dessuten tiltak for å redusere regelmengden, kvalitetsikring i regelarbeidet og hvilken struktur lovverket bør ha, jf kap 6, 7 og 8. Utvalget foreslo en samlet gjennomgang av forskriftene, men det er ikke iverksatt. Derimot har det skjedd på flere sektorer herunder regulering av saltvannsfiskeriene. Dette arbeidet ble igangsatt av Statskonsult (nå DIFI) og overtatt av regelreformgruppa i Administrasjonsdepartementet i samarbeid med Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. Leder for dette utvalget var regelreformgruppas leder som var Brynjar Mørkved.

Justisdepartementet ved Lovavdelingen er tildelt ansvar for oppfølging av utvalgets tilrådinger. Det gjøres fortløpende ved kontroll av nye lovutkast samt ved Lovteknikkheftet. Mange av forslagene er ikke gjennomført og oppfølgingen bør derfor evalueres og følges opp.

Advokat Brynjar Mørkved skrev en artikkel den 14.11.2022 i nettavisa Rett 24 med tittel - Bør forslagene fra Lovstrukturutvalget evalueres?

Mørkved skrev deretter en artikkel i tidsskriftet Juristen med tittel - Har vi en god lov- og forskriftsstruktur? Bør forslagene fra Lovstrukturutvalget iverksettes og evalueres - nå 30 år etter eller aldri? Her ble det foreslått opprettelse av et nytt lovstrukturutvalg (LSU II) for iverksetting av ulike forslag inntatt i NOU 1992: 32 m.m. Artikkelen ble oversendt til regjeringen (Støre) ved Statsministerens kontor ved brev den 1.3.2023.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger