Litiumhydroksid

kjemisk forbindelse

Litiumhydroksid har den kjemiske formelen LiOH og er en sterk base som dannes når litium reagerer med vann. Litiumhydroksid er et salt som består av ionene Li+ og OH-. Når stoffet løses i vann frigis ionene. Litiumhydroksid anvendes som elektrolytt sammen med kaliumhydroksid i visse akkumulatorer, i fotofremkallere, som forsåpningsmiddel ved fremstilling av spesialsmøremidler, til fremstilling av borandrivstoffer for raketter osv. Det benyttes også som absorpsjonsmiddel for karbondioksid, når litiumhydroksid tar opp karbondioksid dannes stoffet litiumkarbonat (Li2CO3). Fuktig Litiumhydroksid er svært etsende (dette skyldes at stoffet er sterkt basisk)og bør behandles med forsiktighet, brukere av stoffet bør alltid ha på seg beskyttende hansker og vernebriller, får man stoffet i øyene kan man bli blind. Blandes litiumhydroksid, vann og aluminium dannes gassen hydrogen. Ved romtemperatur er det et fast stoff, men det er lett løselig i vann.

Litiumhydroksid