Løselighetsprodukt

Løselighetsproduktet (Ksp) er et spesialtilfelle av likevektskonstanten. Løselighetsproduktet er dimensjonsløs og gjelder for en mettet løsning av et tungtløselig salt.

For sølvbromid er løselighetsproduktet gitt ved:

[x] er konsentrasjonen av stoffet x. I dette tilfellet sølvionet og bromidionet.

Løselighetsproduktet varierer med temperaturen. Det er mulig å finne løselighetsproduktet for mange stoffer i tabeller, ofte ved 25 grader celsius.

Se ogsåRediger