Karl Philipp von Greiffenclau-Vollraths, fyrstbiskop av Würzburg

Kirkefyrste er en betegnelse som historisk særlig ble brukt som en generisk betegnelse på alle geistlige hvis embeder hadde samme verdslige rang og privilegier som en fyrste (i ordets videste forstand, altså en hvilken som helst hersker) eller ble ansett som likeverdige med en fyrste. Særlig i det tysk-romerske rike var flere geistlige embeder knyttet til herredømme over en stat, og innehaveren av embedet var samtidig riksfyrste og for noen staters vedkommende kurfyrste. Også stormesteren i ridderordener som hadde fått herredømme over et territorium, f.eks. Den tyske orden, ble gjerne kalt kirkefyrste.

Den engelske formen av uttrykket, Princes of the Church, benyttes i dag nesten synonymt om kardinaler i Den katolske kirke. Lignende gjelder også på noen andre språk. En så snever forståelse er ikke kjent på norsk; i den grad uttrykket brukes om nålevende kan det omfatte sentrale kirkeledere generelt, fra paver til patriarker, kardinaler og særlig sentrale erkebiskoper og biskoper.

I diplomatisk protokoll blir kardinaler i dag behandlet på linje med kongelige prinser.