Kapital er et økonomisk begrep som kan ha flere betydninger. I økonomisk sammenheng brukes begrepet kapital om noe som investeres i produksjon av varer eller tjenester.

I klassisk økonomi rediger

I klassisk økonomisk betydning, slik det bl.a er overlevert av Adam Smith og David Ricardo, består kapital av følgende elementer:

  • Det kan brukes til produksjon av andre varer.
  • Det har blitt produsert (i motsetning til landområder, naturressurser etc.).
  • Det brukes ikke opp umiddelbart.

Denne oppfatning har også gjort seg gjeldende blant nyliberalistiske tenkere.

Marxistisk oppfattelse av kapital rediger

Karl Marx mener kapital er en direkte følge av den private eiendomsrett. Teorien knyttes tett opp mot forståelsen av merverdien. Kapital er ifølge Marx enhver verdi som gir sin eier anledning til å tilegne seg en del av merverdien produsert i den samfunnsmessige produksjon.

Konstant og variabel kapital rediger

Marx skiller mellom to former for kapital. På en side investeres det i maskiner, ressurser og liknende – som i seg selv ikke produserer verdi. Dette kalte Marx "konstant kapital". På en annen side investeres det i arbeidskraft – og arbeidskraften er, ifølge Marx, det verdiskapende element i produksjonen. Denne verdi utvikler seg, denne delen av kapitalen forandrer form og utvikler seg og derfor kalles den for "variabel kapital". Dette har sammenheng med Marx' arbeidsverditeori.

Kilder rediger