Jónsbók er en islandsk lovbok som ble skrevet av den islandske lovsigemann Jón Einarsson og fikk navn etter ham. Den ble til etter initiativ fra den norske kong Magnus Lagabøte og var gjeldende i islandsk rett fra 1281 og til den ble revidert – men ikke avskaffet – i 1662. Deler av lovboka er fortsatt gjeldende på Island.

Lovkodeksen Jónsbók, faksimile fra Skarðsbók, skrevet i 1363

Forløperne til lovsamlingen rediger

Grágás rediger

Islands første lovsamling, Grágás, var gjeldende fra Alltinget ble opprettet på Islands rundt 930 og fram til landet kom under norsk styre i 1262. Grágás ble nedskrevet første gang i 1117 etter vedtak på Alltinget.

Járnsíða rediger

Gjennom langvarig politisk arbeid klarte kong Håkon Håkonsson å utnytte innbyrdesstridene på Island til å få gjennomslag for norsk overherredømme på Island i 1262 i og med vedtaket av samarbeids- eller unionspakten Gissurarsáttmál, oppkalt etter jarl Gissur Þorvaldsson. Da Håkon døde i 1263 satte kong Magnus Lagabøte i gang arbeidet med lovrevisjoner, og han utarbeidet først en lovsamling for Island, kjent som Járnsíða, som avløste de tidligere lovene.

Norsk herredømme på Island rediger

Samtidig som den norske kongen arbeidet med å samle de norske lovene til en felles landslov – Magnus Lagabøtes landslov – fikk han også islendingen Jón Einarsson (død 1306) til å skrive en ny lovsamling for Island etter norsk mønster. Ifølge historikeren Andreas Holmsen[1] tok de nye lovene hensyn til de særegne islandske vilkårene på flere områder av nærings- og arbeidslivet, men den grep sterkt inn i den gamle samfunnsorganisasjonen, ordnet rettergang og domstoler på norsk vis og innførte helt norske styringsformer. Det islandske jarledømmet falt bort ved Gissur jarls død i 1268. Nå ble det satt inn kongelige sysselmenn og lagmenn, og Alltinget ble omdannet til et vanlig lagting med utsendinger som var oppnevnt av sysselmennene.

Den nye lovsamlingen ble etter en del motstand vedtatt på Alltinget i 1281. Den var gjeldende rett på Island helt fram til revisjonen av lovene i forbindelse med innføringen av eneveldet i Danmark-Norge i 1662. Den første trykte utgaven av Jónsbók ble utgitt i 1578 i Monumenta Typhographica Islandica. Flere håndskrevne manuskripter er kjent, blant annet fra Skarðsbók.

Referanser rediger

  1. ^ Andreas Holmsen: Norges historie, 1978, s 308-09