Investeringsselskap

selskap som investerer i forskjellige investeringsaktiver

Et investeringsselskap er et selskap som investerer i forskjellige investeringsaktiver. Et investeringsselskap er definert ved en selskapsform som har til hensikt å fasilitere en kollektiv investering i en underliggende portefølje av investeringsaktiver. Selskapets struktur er typisk basert på avtaler om forvaltning og administrasjon. Typiske investeringsselskaper investerer innenfor aksjer, obligasjoner og fast eiendom.

Aktieavancebeskatningsloven inneholder følgende definisjon av et investeringsselskap: «Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi.»

Autoritetsdata