Indre selskap

Et indre selskap er et selskap som ikke opptrer som sådan utad. Indre selskap kan opprettes i formen som et ansvarlig selskap, et selskap med delt ansvar eller som et kommandittselskap. Det som skiller et indre selskap fra de andre selskapsformene, er at samarbeidet mellom deltakerne ikke fremtrer utad.

Indre selskap er legaldefinert i selskapsloven av 1985 nr 83. Før selskapsloven trådte i kraft, var indre selskaper anerkjent i juridisk litteratur som en egen selskapsform.

I et indre selskap må det minimum være to deltakere, hvorav en opptrer utad. Den deltakeren som opptrer utad og driver virksomheten, betegnes som "hovedmannen". Det finnes ingen begrensninger i hvor mange deltakere som kan delta i et indre selskap, og alle fysiske eller juridiske personer kan opptre som deltakere. Et krav for å bli ansett som deltaker er allikevel at man står ansvarlig for en del av selskapets underskudd.

Når hovedmannen driver selskapets virksomhet, er han fullt ut ansvarlig overfor tredjemann. De øvrige deltakerne vil stå ansvarlige i henhold til selskapsavtalen i oppgjøret med hovedmannen senere.

Det er en fullt lovlig selskapsform, som har blitt svært vanlig i såkalte kunnskapsbedrifter, som for eksempel meglerbedrifter, advokatfirma og revisjonsfirma.

Bruken av indre selskaper har vært gjenstand for mye kritikk i mediene. Den rådende oppfatning har vært at indre selskaper er et egnet middel for å kutte skatt, men dette bestrides etter som indre selskaper i utgangspunktet beskattes likt som andre selskaper[trenger referanse].

Ligningsmyndighetene har fattet en rekke ligningsvedtak hvor deler av utbetalingene har blitt omklassifisert til arbeidsinntekt. Enkelte av disse vedtakene har blitt brakt inn for domstolene. Hittil har staten v/Skatt øst fått medhold i samtlige saker.[trenger referanse] I januar 2009 tapte meglerfirmaet SEB Enskilda i Høyesterett, og de meglerne som var deltakere i det indre selskapet med SEB Enskilda som hovedmann fikk store deler av sin overskuddsandel omgjort til personinntekt.

En stille deltaker kan være deltaker i et indre selskap. I de typiske indre selskapene som har blitt benyttet av blant annet meglerbransjen, står meglerfirmaet som hovedmann i det indre selskapet, mens meglerne opptrer som stille deltakere.