Frihandelsforbund

Et frihandelsforbund er en sammenslutning av stater som har inngått en frihandelsavtale seg imellom. I et frihandelsforbund kan det ikke treffes bindende beslutning om annet enn budsjettmessige og administrative saker, hver enkelt avtalepart har fortsatt sin fulle suverenitet når det gjelder overholdelse og eventuelt utvidelse av avtalen. Et frihandelsforbund har kun et eneste organ, nemlig forsamlingen av de deltakende stater. I EØS kalles denne forsamlingen Rådet, som møter på ministernivå to ganger årlig. Den daglige virksomhet i sekretariatet ledes av Deputies, et uformelt organ av EØS-saksbehandlerne i Genève, som forut for ministermøtene holder daglige møter men som ellers møter en gang i uken.

Forbindelsene til tredjeland reguleres ved frihandelsavtaler mellom det enkelte forbundsland og vedkommende tredjeland, men det er vanlig å forhandle samlet om likelydende avtaler.