Etisk bankvirksomhet

Etisk bankvirksomhet (engelsk: Ethical banking), også kalt sosial bankvirksomhet, alternativ bankvirksomhet eller bærekraftig bankvirksomhet, er samlebetegnelser på bankvirksomhet hvor hensynet til sosiale og miljømessige konsekvenser av investeringer og utlån står sentralt. Denne formen for bankvirksomhet er beslektet med rettferdig handel, etisk forbruk og forbrukerboikott. Etiske banker er underlagt samme lover og regler som vanlige banker, og skillet mellom etiske banker og konvensjonelle banker lar seg ikke definere presist. Etiske banker har gjerne lavere inntjeningsmål enn konvensjonelle banker.

Cultura Sparebank er en norsk bank som driver etisk bankvirksomhet. Dette innebærer at innskyterne får vite hva pengene brukes til, og at utlånsformålene vurderes i forhold til sosiale kriterier og om de er bærekraftige.