Ekspektansebrev var et kongelig brev med løfte om et embede, enten et bestemt embede eller et mer generelt løfte. Skikken med slike brev oppstod ved pavehoffet fra 1300-tallet, og ble tatt i bruk i den dansk-norske sentralforvaltning etter reformasjonen. Man kunne oppnå slike brev gjennom spesielle fortjenester, gode forbindelser, gjennom å betale for det eller gjennom faktisk å inneha stillingen (eksempelvis en kapellan kunne oppnå ekspektansebrev på embedet som sogneprest; dvs. et løfte om å få embedet når det ble ledig).

Litteratur rediger