Dagbot er en bot hvis størrelse fastsettes etter inntekt. Må ikke forveksles med dagmulkt. Når en idømmes dagbøter, står gjerne antallet dagbøter i forhold til forbrytelsen, mens størrelsen på den enkelte dagbot står i forhold til den dømtes inntekt. Slik måte å fastsette bøter på er vanlig i Sverige, Finland og flere andre land[trenger referanse].

Formålet med å fastsette størrelsen på en bot på denne måten er at straffen skal ramme rike og fattige like hardt. I norsk rett er det samme formålet søkt tilgodesett ved bestemmelsen i strl. § 27 om at det når bot idømmes, ikke bare skal tas hensyn til det straffbare forhold, men også til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede.

I kontraktsforhold brukes betegnelsen "dagbot" (på engelsk:"liquidated damages") om bøter som påløper dersom man er i mislighold, f. eks ved at den avtale leveranse er forsinket, dersom den aktuelle kontrakten legger til rette for dagbotsanksjonering ved mislighold. I disse tilfellene beregnes vanligvis størrelsen på dagbøtene etter hele- eller deler av kontraktssummen. Dette er mye brukt i standard IT- og entreprisekontrakter.

Se også rediger