Byfogd var tidligere tittel på dommerne ved byfogdembetene som fantes i de største byene. I dag er det bare ett byfogdembete igjen; Oslo byfogdembete. Lederen ved Oslo byfogdembete kalles nå sorenskriver og de øvrige dommerne kalles dommere.

Oslo byfogdembete er en av to førsteinstansdomstoler i Oslo og har lokaler i Oslo tinghus.

Oslo byfogdembete har i hovedsak følgende saksområder: gjeldsordning, konkurs, midlertidig sikring, skifte og tvangsfullbyrdelse. Embetet utfører også notarialforretninger.

Fra 1. juli 2006 ble Oslo skifterett og byskriverembete og Oslo byfogdembete slått sammen til ett embete med navnet Oslo byfogdembete.

Fra 1. januar 2006 ble Namsmannen i Oslo overført fra Oslo byfogdembete til Politi- og lensmannsetaten. Navnet ble endret til Namsfogden i Oslo.

19. mai 2006 ble oppgavene knyttet til tinglysning av fast eiendom overført fra Oslo skifterett og byskriverembete til Statens kartverk.