Avrenning

Avrenning. Nedbør som renner ut i vassdragene og derfra ut i havet. Hydrologisk avdeling i NVE har utarbeidet avrenningskart som viser årlige middelverdier for avrenning for hele Norge i perioden 1961 til 1990. Kartet viser hvor stor del av nedbøren som renner ut i vassdragene. Resten vil fordampe fra landoverflaten.