Assembler

programmeringsspråk


Assembler (ASM) er en notasjon for et programmeringsspråk som er leselig for mennesker, brukt av en spesifikk maskinarkitektur. Maskinspråk, som i bunn og grunn bare er et mønster av bit (0 eller 1), blir gjort leselig ved å erstatte rådata med symboler kalt mnemonics. Assemblerspråk er 2. generasjons programmeringsverktøy, direkteinntasting av maskinkoder er 1. generasjons verktøy.

Assembler
Tilblivelse1949
ParadigmeIkkje-strukturert programmering
Filendelse(r).asm, .s

Så, mens en maskin vil kjenne igjen hva maskininstruksen IA-32

 10110000 01100001

gjør, er det lettere for programmereren å huske assemblerspråkets representasjon

 mov  al, 0x61

(som betyr å flytte heksadesimal-verdien 61 (97 på desimaltall) inn i prosessorregisteret 'al'.)

Til forskjell fra høynivåspråk, er det tilnærmet et 1:1 forhold mellom enkel assemblerkode og maskinkode. For å konvertere fra assemblerspråk til maskinspråk (maskinkode) bruker man et program vi kaller en assembler, og det motsatte kan man gjøre med en disassembler.

Enhver maskinarkitektur har sitt eget maskinspråk, og har derfor også sitt eget assemblerspråk (eksempelet ovenfor er fra i386-prosessoren). Disse språkene skiller seg utfra antall og hva slags type operasjoner de støtter. De kan også ha ulike størrelser og antall registre, og ulike måter å lagre data på. Mens de fleste allsidige datamaskiner er i stand til å gjøre stort sett det samme, er ofte måten de gjør det på forskjellig.

Eksempel rediger

a 100
mov ax,0002 ; Flytter verdien 0002 til AX-registeret
mov bx,0004 ; Flytter verdien 0004 til BX-registeret
add ax,bx   ; Legger sammen verdiene i AX- og BX-registeret
nop         ; NOP = No Operation
mov ah,0x4C ; Flytter verdien 0x4C inn i AH
int 0x21    ; Avslutter programmet (i MS-DOS)