Advokatfullmektig

En advokatfullmektig er en person som har juridisk embetseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap), men som ikke har fått advokatbevilling.

Fullmektigen er ansatt av en advokat som er fullmektigens prinsipal. Fullmektigen opptrer på vegne av prinsipalen og yter rettshjelp i vedkommendes navn. For at en advokatfullmektig skal kunne opptre som sådan, på vegne av sin prinsipal, må vedkommende være autorisert for prinsipalen av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jf. domstolloven § 223 annet ledd. Foruten bestått juridisk embetseksamen kreves det politiattest for å godtgjøre at vedkommende har ført en hederlig vandel. Det må heller ikke foreligge forhold som etter domstolloven § 230 fører til at en autorisasjon vil bli satt ut av kraft eller kalt tilbake.

Dersom man har vært advokatfullmektig i to år kan man få egen advokatbevilling, forutsatt at man oppfyller visse lovbestemte krav til praksis for domstolene (har prosedert et visst antall saker, i utgangspunktet tre sivilrettslige saker), og gjennomfører og består det såkalte advokatkurset med avsluttende eksamen. Fullmektigperioden er ment som en læretid hvor fullmektigen skal dyktiggjøre seg for å utøve advokatvirksomhet. Fullmektigen skal i denne tiden lære litt om de forskjellige sider ved advokatgjerningen, blant annet ansvarsregler, regnskapsregler, etiske regler mv. Praksis som advokatfullmektig skal derfor utføres under prinsipalens kontroll og instruksjon.