Østlandske Petroleumscompagni

Østlandske Petroleumscompagni A/S (ØPC) var et norsk selskap som importerte og solgte petroleumsprodukter fra 1893 til 1953. Selskapet var deleid av det amerikanske oljeselskapet Standard Oil Company N.J. I 1953 fusjonerte Østlandske Petroleumskompani med Vestlandske Petroleumskompani (VPC) og dannet A/S Norske Esso.

Østlandske Petroleumscompagnis anlegg på Steilene

Historie

rediger

Den 29. oktober 1892 ble Østlandske Petroleumscompagni stiftet i Oslo. Dette var en sammenslutning av tre mindre norske oljefirmaer. Stifterne var firmaet A. Hiorth, ved innehaver Andreas R. Lind, samt grossererne F. Mørch-Reiersen og Otto Pedersen. Det Danske Petroleums Aktieselskap var også her med som medeier i det nye selskapet. Det Danske Petroleums Aktieselskap skulle være mellomledd mellom Østlandske Petroleumscompagni og Standard Oil Company N.J. i USA.

På den konstituerende generalforsamlingen ble det bestemt at Østlandske Petroleumscompagni skulle overta varebeholdningen til A. Hiorth, F. Mørch-Reiersen og Otto Pedersen. Samtidig skulle selskapet kjøpe enkelte eiendommer av de tre stifterne. Datoen for overtakelsen ble satt til 1. mai 1893. Da startet Østlandske Petroleumscompagni sin forretningsvirksomhet og det er også denne datoen ExxonMobil Norge regner som sin etableringsdato.

Det var Østlandske Petroleumscompagni som skulle bli det største og ledende Standard Oil selskapet i Norge. Allerede før selskapet ble etablert hadde det vært kontakt med søsterselskapet Vestlandske Petroleumskompani i Bergen. Det ble diskutert hvordan de to selskapene skulle dele det norske markedet mellom seg. De kom til slutt fram til at Østlandske Petroleumscompagni skulle selge sine produkter langs kysten fra Sverige til og med agderfylkene, og i innlandet helt opp til Trøndelag. Vestlandske Petroleumskompani sitt marked strakte seg fra Flekkefjord i sør langs kysten og nærliggende strøk til og med Finnmark.

Østlandske Petroleumscompagnis hovedanlegg for import av petroleum lå på øygruppen Steilene i Oslofjorden. Det var herfra A. Hiorth hadde drevet sin virksomhet og Østlandske Petroleumscompagni overtok dette tankanlegget. Etter overtakelsen utvidet Østlandske Petroleumscompagni anlegget fra en lagertank til syv store cisterner. Det ble i tillegg bygget større kaianlegg og nødvendige verksteder for å drifte det store anlegget. Petroleumsproduktene ble fraktet videre med båt fra Steilene til Oslo eller til andre lageranlegg langs kysten for videre distribusjon. Før 1920 var det anlagt lageranlegg blant annet i Arendal, Drammen, Fredrikstad, Tønsberg, Kragerø, Oslo, Sandefjord, Kongsvinger og Hamar.

Samarbeid med andre selskaper

rediger

Under første verdenskrig hadde både Østlandske Petroleumscompagni og Vestlandske Petroleumskompani store problemer med å skaffe nok petroleumsprodukter til det norske markedet. Ordningen med at Det Danske Petroleums Aktieselskab skulle være forsyningsleddet mellom de to norske selskapene og Standard Oil Company N.J. i USA ble for tungvint. For å sikre landet forsyning av viktige varer tok derfor den norske regjeringen et initiativ overfor Østlandske Petroleumscompagni og Vestlandske Petroleumskompani. Regjeringen ba Østlandske Petroleumscompagni og Vestlandske Petroleumskompani opprette direkte kontakt med Standard Oil Company N.J. i stedet for å kjøpe produkter gjennom Det Danske Petroleums Aktieselskab. De involverte partene møttes til forhandlinger i London i august 1919. Forhandlingene resulterte i at Standard Oil kjøpte Det Danske Petroleums Aktieselskabs eierpost i både Vestlandske Petroleumskompani og Østlandske Petroleumscompagni. Samtidig ble det etablert et økonomisk samarbeid mellom Østlandske Petroleumscompagni, Vestlandske Petroleumskompan] og de to selskapene Vallø Oljeraffineri og Norsk-Amerikansk Petroleumskompani.

I 1922 ble ”Den Store Direksjon” opprettet. Denne direksjonen skulle være den nye toppledelsen og koordinere arbeidet i de fire selskapene. Dette nye samarbeidet hadde en rekke svakheter og nye omorganiseringer ble iverksatt. I 1934 overtok Østlandske Petroleumscompagni eierskapet i de tre andre selskapene, men de skulle bestå som egne enheter. Den nye organiseringen lettet arbeidet en stund, men etter hvert tvang nye endringer seg fram. I 1949 fusjonerte Norsk-Amerikansk Petroleumskompani og Vestlandske Petroleumskompani. To år senere ble Østlandske Petroleumscompagni og Vallø Oljeraffineri slått sammen. På begynnelsen av 1950-tallet det bestemt at bare ett norsk oljeselskap skulle ha tilknytning til Standard Oil Company N.J. Østlandske Petroleumscompagni og Vestlandske Petroleumskompani måtte slå seg sammen. Datoen for fusjonen ble satt til 1. januar 1953. Dette var det året Østlandske Petroleumscompagni feiret sitt 60-årsjubileum. Selskapet fikk navnet Aksjeselskapet Norske Esso og startet driften med å feire 60-årsjubileum.

Østlandske Petroleumscompagni har etterlatt seg et arkiv på 15 hyllemeter. Det finnes komplette referater fra generalforsamlinger og styremøter. Referatene er digitalisert og offentlig tilgjengelig på digitalarkivet.no. I tillegg er det bevart en del forskjellig sak- og korrespondansemateriale, regnskapsbøker, statistikk og avisutklipp.

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata