Økonomikonsulent

En økonomikonsulent er en økonom med fokus på virksomhetsstyring, hovedsakelig ved hjelp av økonomiske mål.[1] Økonomikonsulentens rolle varierer avhengig av den aktuelle organisasjonens behov, men inneholder ofte analyse av nøkkeltall, organisasjons-, forretnings- og logistikkspørsmål. Økonomikonsulenten ses som en ressurs for ledelsen og kan sitte i ledelsesgruppen eller tilsvarende.

Stillingen kan også ha tittelen controller.[2]

Opprinnelse og historieRediger

Den særskilte økonomikonsulentrollen, eller controller-rollen, oppsto først i de amerikanske jernbaneselskapene på 1800-tallet, i takt med at de fikk et større behov for å følge opp interne hendelser. Ordet ble i begynnelsen ofte stavet comptroller, og gjør det i blant fremdeles.

På 1920- og 1930-tallet utviklet mange virksomheter budsjettering og budsjettoppfølging. I forbindelse med dette forandret økonomikonsulentens rolle bort fra registrering og beskrivelse av det som hadde inntruffet. I den nye rollen ble økonomikonsulenten en fortolker, rådgiver, problemløser og den som gav tidlige advarsler om oppdagede trusler. Interessen for controllingfunksjonen var dog fremdeles svak i Europa på denne tiden.

Først på 1970-tallet økte interessen i Europa. Behovet for controllerfunksjonen har økt blant annet på grunn av en økt desentralisering, som medfører et behov for informasjon til flere nivåer. Krav på grunn av øket internasjonal konkurranse, økt medbestemmelse og krav fra intresseorganisasjoner og myndigheter har bidratt til denne utviklingen.

ArbeidsoppgaverRediger

Økonomikonsulentens hovedsakelige arbeidsoppgaver er å analysere, følge opp resultat, overvåke lønnsomheten og virksomhetens indre effektivitet, samt bistå i utvikling og styring av virksomheten. Oppgaver og plassering i organisasjonen varierer sterkt avhengig av organisasjonens behov og ledelsesfilosofi. Som oftest rapporterer økonomikonsulenten direkte til enhetens sjef; en divisjonscontroller rapporterer til divisjonsjefen osv., men økonomikonsulenten kan også rapportere direkte til økonomisjefen. Økonomikonsulenter finnes i mange virksomheter, også i statlig og kommunal forvaltning.

Arbeidsoppgavene omfatter som regel budsjettering, budsjettoppfølging, andre periodiske rapporter, prognoser, lønnsomhetsoppfølginger, analyser, gransking av investeringsoppgaver og utvikling av rutiner og systemer. Utredninger er også en vanlig oppgave. Økonomikonsulenten deltar av og til i arbeidet med årsavslutning og regnskapsrapportering.

Økonomikonsulenten bruker data fra regnskapet, men minst like viktig er informasjon fra andre kilder som for eksempel personalsystem, produksjonssystem og opplysninger som innhentes spesielt. Analysen av denne informasjonen krever god kunnskap om datasystem og gode analytiske evner. En viktig del av rollen er også å formidle informasjonen innen organisasjonen og påvirke slik at analysene fører til utvikling i ønsket retning. Dette innbefatter å være diskusjonspartner til sjefer og andre beslutningstagere. Yrkesrollen krever derfor også et visst mål av pedagogiske evner og lederskap.

I blant får økonomikonsulenten oppgaver som ligger klart utenfor det som er tradisjonelt arbeid for en økonomiavdeling, for eksempel mer omfattende utredninger om produkters utviklingsmuligheter.

Økonomikonsulenten har i Europa en noe mer spesialisert yrkesrolle enn i USA, der økonomikonsulenten også kan ha ansvar for eksternrapportering, likviditet, internrevisjon med mer.

Andre økonomikonsulentrollerRediger

En forretningsøkonom (business controller) er en økonomikonsulent med sterkt fokus på styring av selskapets forretningsvirksomhet og markedsføring i skjæringspunktet mellom selskapet og markedet. Oppfølging av konjunkturer og nye lovers innvirkning på virksomheten kan inngå i arbeidsoppgavene.

Accounting controller ligner mer på tittelen regnskapssjef. Dessuten forekommer etterleddet -controller mer og mer i sammenhenger som ikke har med økonomi å gjøre, som for eksempel personalcontroller og kvalitetscontroller.[trenger referanse] Disse yrkesrollene kan variere sterkt, men betegnelsen controller indikerer vanligvis at rollen innbefatter analyse og rådgivning.[trenger referanse]

ReferanserRediger