Økobyer (eller bærekraftige byer) planlegges med fokus på en bærekraftig utvikling og byenes totale miljøpåvirkning (økologisk fotavtrykk). Byene forsøker bla. å redusere forbruket av energi og vann og utslippene av CO2 og forurensning. «Kompaktbyen» er et forbilde i planleggingen. I en tett by reduseres energi- og transportbehovet og det er enklere å bygge ut velfungerende kollektivtrafikk. En økoby skal sikre et godt bymiljø og gode rekreasjonsområder for befolkningen. Biologisk mangfold skal bevares både internt i byen og i omgivelsene.

Begrepet økoby kommer fra engelsk eco-city. Man kan diskutere om det er et heldig begrep, da man kan få inntrykk av at en økoby er noe helt spesielt, litt på siden av vanlig byutvikling. Sett i lys av vår tids miljøproblemer og klimaendringer er økobyens målsettinger noe alle byer bør jobbe mot.