Åndsverkloven (lovspeil)

Lovspeil mellom åndsverkloven av 1961 og åndsverkloven av 2018.[1] Lovspeilet viser hvilke paragrafer i åndsverkloven av 1961 slik den var i 2017, paragrafnummer i lovforslaget i Prop. 104 L (2016–2017)[1] og paragrafnummer som ble vedtatt i åndsverkloven av 2018. § 71 i lovforslaget ble ikke fremmet i den innstillingen som ble vedtatt av Stortinget og paragrafnummerne i lovproposisjonen avviker derfor fra loven som ble vedtatt.[2]

LovspeilRediger

Åvl 1961 [1] Lovforslag 2016 [1] Åvl 2018 Paragraftittel åvl 2018
ny i 2018 § 001 § 001 Lovens formål
§ 01 § 002 § 002 Opphavsrett til åndsverk
§ 02 § 003 § 003 Opphavsrettens innhold
§ 11a § 004 § 004 Visse midlertidige eksemplar
§ 03 § 005 § 005 Rett til navngivelse og vern mot krenkende bruk (ideelle rettigheter)
§ 04 § 006 § 006 Bearbeidelser mv
§ 05 § 007 § 007 Samleverk
§ 06 § 008 § 008 Fellesverk
§ 07 § 009 § 009 Ukjent opphaver
§ 08 § 010 § 010 Offentliggjøring og utgivelse
§ 40 § 011 § 011 Opphavsrettens vernetid
§ 41 § 012 § 012 Vernetid for anonyme åndsverk
§ 41a § 013 § 013 Vernetid for verk som tidligere ikke er offentliggjort
§ 09 § 014 § 014 Åndsverk som ikke har opphavsrettslig vern
§ 10 § 015 § 015 Forholdet til vern etter annen lovgivning
§ 42 § 016 § 016 Utøvende kunstneres enerett
§ 42a § 017 § 017 Heving av avtale om rettigheter til lydopptak
§ 42b § 018 § 018 Utøvende kunstners rett til tilleggsvederlag
§ 42c § 019 § 019 Avtale om løpende vederlag
§ 45 § 020 § 020 Produsenters enerett
§ 45b § 021 § 021 Vederlag for offentlig fremføring og overføring til allmennheten av
§ 45a § 022 § 022 Kringkastingsforetaks rettigheter
§ 43a § 023 § 023 Eneretten til fotografiske bilder
§ 43 § 024 § 024 Eneretten til databaser
§ 11 § 025 § 025 Alminnelige bestemmelser om bruk av åndsverk etter dette kapitlet
§ 12 § 026 § 026 Kopiering til privat bruk
§ 19 § 027 § 027 Spredning av eksemplar (konsumpsjon)
§ 20 § 028 § 028 Visning av eksemplar (konsumpsjon)
§ 22 § 029 § 029 Sitat
§ 23a og § 25 § 030 og § 036 § 030 Tilfeldig eller underordnet medtakelse av et verk
§ 25 og § 23a § 030 og § 036 § 030 Tilfeldig eller underordnet medtakelse av et verk
§ 24 § 031 og § 038 § 031 Gjengivelse av verk plassert i det offentlige rom
§ 26 § 032 § 032 Offentlige forhandlinger mv
§ 27 § 033 § 033 Dokumentinnsyn mv  
§ 28 § 034 og § 050 § 034 Begrensninger i videre bruk av dokumenter og adgang til sitat fra ikke- offentliggjorte dokumenter
§ 25 og § 23a § 036 og § 030 § 035 Offentlig gjengivelse av debattprogram
§ 33 § 035 § 035 Gjengivelse av verk ved medias omtale av dagshending
§ 23a og § 25 § 036 og § 030 § 036 Gjengivelse av verk ved medias omtale av dagshending
§ 23 § 037 § 037 Gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk i kritisk og vitenskapelig fremstilling og biografier
§ 24 § 038 og § 031 § 038 Gjengivelse av kunstverk og fotografisk verk i katalog mv
§ 29 § 039 § 039 Gjengivelse av kunstverk og fotografisk verk i katalog mv.
§ 21 § 040 og § 043 § 040 Fri bruk ved seremonier, ungdomsstevner og andre tilstelninger
§ 39h § 041 § 041 Rett til endringer i datamaskinprogram og databaser
§ 39i § 042 § 042 Omvendt utvikling av datamaskinprogram
§ 13 og § 21 § 043 § 043 Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet
§ 21 og § 13 § 043 (og § 040) § 043 Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet
§ 18 § 044 § 044 Tvangslisens for samleverk til bruk i undervisning mv
ny § 044 § 044 Tvangslisens for samleverk til bruk i undervisning mv
§ 13a § 045 § 045 Tvangslisens for bruk av verk ved offentlig eksamen
§ 13b § 046 § 046 Avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet
§ 14 § 047 § 047 Avtalelisens for bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomheter mv
§ 15 § 048 § 048 Opptak for bruk i visse døgninstitusjoner
§ 16 § 049 § 049 Bruk av verk i arkiv, bibliotek, museer mv
§ 16a § 050 § 050 Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer
§ 16b § 051 § 051 Kulturarvinstitusjoner som er omfattet av reglene om hitteverk
§ 16c § 052 § 052 Definisjon av hitteverk
§ 16d § 053 § 053 Bruk av hitteverk
§ 16e § 054 § 054 Omfattende søk etter rettighetshavere mv
§ 17 § 055 § 055 Fri bruk for personer med nedsatt funksjonsevne
§ 17a § 056 § 056 Tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for personer med
§ 30, § 32 og § 34 § 057 § 057 Avtalelisens for tilgjengeliggjøring av audiovisuelle produksjoner mv
§ 32, § 30 og § 34 § 057 § 057 Avtalelisens for tilgjengeliggjøring av audiovisuelle produksjoner mv
§ 34, § 30 og § 32 § 057 § 057 Avtalelisens for tilgjengeliggjøring av audiovisuelle produksjoner mv
§ 31 § 058 § 058 Midlertidige (efemære) opptak
§ 38c § 059, § 060 og § 061 § 059 Følgerett ved videresalg av kunstverk
§ 38c § 060, § 059 og § 061 § 060 Beregning og innkreving av følgerettsvederlaget
§ 38c § 061, § 050 og 060 § 061 Ufravikelighet og opplysningsplikt mv
§ 35 § 062 § 062 Tvisteløsning for bruk av verk ved tvangslisens
§ 36 og § 38a § 063 § 063 Vilkår for bruk av verk ved avtalelisens
§ 38a og § 36 § 063 § 063 Vilkår for bruk av verk ved avtalelisens
§ 37 § 064 § 064 Vederlag for bruk av verk ved avtalelisens
§ 38 § 065 § 065 Tvisteløsning ved avtalelisens
§ 38b § 066 § 066 Organisasjoners søksmålsrett
§ 39 og § 39a § 067 § 067 Alminnelige bestemmelser om overdragelse
§ 39a og § 39 § 067 § 067 Alminnelige bestemmelser om overdragelse
§ 39b § 068 § 068 Endringer og videreoverdragelse
§ 39m () § 069 § 069 Rett til rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett
§ 39c § 070 § 070 Avregning og kontroll
forslag ikke tatt inn i lov § 071 ikke vedtatt Åndsverk skapt i arbeidsforhold mv.
§ 39g § 072 § 071 Datamaskinprogram skapt i arbeidsforhold
§ 39f § 073 § 072 Avtaler om innspilling av filmverk
§ 39d § 074 § 073 Avtaler om fremføring og overføring
§ 39e () § 075 § 074 Forlagsavtaler
§ 39k § 076 § 075 Arv
§ 50 § 077 § 076 Opphavsretten og formuesforholdet mellom ektefeller
§ 39l § 078 § 077 Utlegg og annen tvangsforfølgning
ny i 2018 § 079 § 078 Forbud mot inngrep og andre overtredelser
§ 54 § 080 og § 081 § 079 Straff
§ 54 § 081 og § 080 § 080 Straff for grovt inngrep
§ 55 § 082 § 081 Vederlag og erstatning
§ 56 § 083 § 082 Tiltak for å hindre inngrep og andre overtredelser
ny i 2018 § 084 § 083 Tillatelse til bruk
ny i 2018 § 085 § 084 Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep og overtredelse
ny i 2018 § 086 § 085 Tvungent verneting
§ 56a § 087 § 086 (Opphevet ved lov 20 des 2018 nr
§ 56b § 088 § 087 Tilgang til opplysninger som identifiserer innehaver av abonnement
§ 56c § 089 § 088 Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det gjøres tilgjengelig materiale som gjør inngrep i opphavsrett m
§ 56d § 090 § 089 Begjæringen
§ 56e § 091 § 090 Behandling av begjæringen
§ 56f § 092 § 091 Rettens avgjørelse
§ 56g § 093 § 092 Etterfølgende forhandlinger
§ 56h § 094 § 093 Gjennomføring av pålegg
§ 56i § 095 § 094 Opphevelse av pålegg
§ 56j § 096 § 095 Bortfall av pålegg
§ 56k § 097 § 096 Sakskostnader
§ 56l § 098 § 097 Erstatning ved opphevelse og bortfall av pålegg
§ 56m § 099 § 098 Forholdet til tvisteloven
§ 53a § 100 § 099 Forbud mot omgåelse mv
§ 53b § 101 § 100 Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer
§ 53c § 102 § 101 Tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram
§ 53d § 103 § 102 Forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon
§ 53e § 104 § 103 Arbeider vernet etter kapittel 2
§ 45c § 105 § 104 Retten til eget bilde
§ 39j § 106 § 105 Bestilte portretter
§ 46 § 107 § 106 Forbud mot å bruke tittel mv
§ 47 § 108 § 107 Forbud mot bruk av opphaverens navn og merke
§ 48 § 109 § 108 Forbud mot å tilgjengeliggjøre åndsverk på en krenkende måte
§ 49 § 110 og § 111 § 109 Plikt til å varsle opphaveren før ødeleggelse av åndsverk
§ 49 § 111 og § 110 § 110 Opphaverens rett til å få adgang til åndsverk i andres besittelse
§ 51 § 112 § 111 Forholdet til tjenesteloven
§ 52 § 113 § 112 Bestemmelser om trykte verk mv
§ 57 § 114 § 113 Lovens rekkevidde for opphavsrett til åndsverk
§ 58 § 115 § 114 Lovens rekkevidde for nærstående rettigheter
§ 58a § 116 § 115 Lovens anvendelse for satellittkringkasting
§ 59 § 117 § 116 Forskriftshjemmel for å kunne gi loven anvendelse for andre åndsverk
§ 60 § 118 § 117 Lovens anvendelse for eksisterende åndsverk
§ 61 § 119 § 118 Ikrafttredelses- og overgangsregler
ny i 2018 § 120 § 119 Endringer i andre lover
§ 17b ikke videreført ikke videreført ikke videreført


ReferanserRediger

  1. ^ a b c d Kulturdepartementet (5. april 2017). «Vedlegg 2 og 3. Lovspeil». Prop. 104 L (2016–2017) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Regjeringen.no (norsk). s. 381-384. Besøkt 1. september 2019. 
  2. ^ «Saksgang: Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)». Stortinget (norsk). 19. oktober 2017. Besøkt 1. september 2019. «Prop. 104 L (2016-2017), Innst. 258 L (2017-2018), Lovvedtak 53 (2017-2018)»