Voksenopplæring er opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud for å få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for å få en rikere fritid. Opplæringstilbudene følger nivåene i utdanningssystemet, slik som grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I tillegg kommer fritidsrettede kurs som er uavhengig av læreplanverk for offentlig opplæring.

Oslo Voksenopplæring Skullerud

Grunnskoleopplæring for voksne

rediger

Etter opplæringsloven § 4A-1 har voksne over 16 år rett til grunnskoleopplæring dersom de har behov for det. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon.

Dersom den voksne har spesielle tilretteleggingsbehov, kan det foreligge en rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 4A-2. Det innebærer at undervisningen innrettes etter den enkeltes personlige forutsetninger og mål.

Ifølge SSB var det i 2008 rundt 160 000 nordmenn i aldersgruppen 20-66 år som ikke hadde fullført grunnskolen.[1]

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

rediger

Nyankomne innvandrere med bestemte typer oppholdstillatelse har etter introduksjonsloven rett og plikt til norskopplæring i et bestemt omfang og iht tidsfrister. Opplæringen tilbys av hjemkommunen til innvandreren. Norskopplæringen har som formål å gi innvandreren norskferdigheter, slik at han/hun mestrer hverdagen, kan ta mer utdanning og/eller skaffe seg jobb. Det er en egen læreplan for denne opplæringen.

Videregående opplæring

rediger

Voksne har etter opplæringsloven § 4A-1 rett til gratis videregående opplæring hvis de ikke har fullført slik opplæring tidligere. Retten gjelder fra det året den voksne fyller 25 år og gjelder personer som har fullført norsk grunnskole, eller har tilsvarende utdanning. Målet for opplæringen kan være fagbrev, studie- eller yrkeskompetanse. Søknad om videregående opplæring for voksne sendes fylkeskommunen, som skal legge til rette for en opplæring tilpasset voksne, som en del av den videregående skolen.

Kommunen og fylkeskommunen har plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne. Tilbud om voksenopplæring fra offentlige utdanningsinstitusjoner er knyttet til enkeltpersoners rettigheter etter opplæringsloven kapittel 4A.[2]

I de fleste større kommuner er det etablert voksenopplæringssentre som tilbyr grunnskoleopplæring og norskopplæring for innvandrere. I Oslo er dette Oslo voksenopplæring, som består av fem skoler knyttet til Oslo voksenopplæring ServicesenterFyrstikktorgetHelsfyr (all innsøkning).Oslo Voksenopplæring Hovinbyen har også videregående opplæring for voksne. De fem skolene er Oslo Voksenopplæring Rosenhof, Oslo Voksenopplæring Skullerud, Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Oslo Voksenopplæring Sinsen og Oslo Voksenopplæring Nydalen. I tillegg foretar Grønland Voksenopplæring undervisning for innsatte i Oslo kretsfengsel og Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Opplæring knyttet til den voksnes hverdag og fritid

rediger

Studieforbund, organisasjoner og private opplæringstilbydere gir et mangfoldig kurstilbud til voksne. Tilbudene kan ta sikte på å lære seg ferdigheter, som f.eks. swingdans eller fotografi. Andre kurstilbud har som mål å bygge opp organisasjonene, som f.eks. tillitsvalgtkurs. Opplæringen kan også ha som mål å skape livsmestring hos den enkelte, som f.eks. kurs i kosthold eller selvhevdelse.

Mange av kursene tilbys av medlemsorganisasjoner på ideell basis ut fra deltakere og medlemmers ønsker og behov. Hvert år gjennomfører studieforbundene i Norge ca. 40000 kurs med til sammen ca. 500 000 deltakere. Studieforbundenes tilbud innen voksenopplæring reguleres av voksenopplæringsloven.[3]

Andre kurs blir tilbudt av private kursarrangører. Omfanget av privat opplæringstilbud reguleres av markedet, og tilbudene kan være kortere kurs og seminarer, oppdragsundervisning eller skoleparallelle kurs med egenbetaling.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger